UE Fundusz Spójności

ISO 50001

ISO 50001 na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec

W dzisiejszych czasach nie sposób sobie wyobrazić życia bez wykorzystania energii. Jest to dla nas tak samo niezbędne jak picie wody, czy oddychanie tlenem. Jednak współczesne społeczeństwo musi mieć również świadomość, iż konsumpcja energii wiąże się z emisją gazów cieplarnianych oraz zużyciem zasobów naturalnych. Energia stała się kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw. Oszczędność energii przekłada się na znaczące oszczędności kosztów operacyjnych.

ISO 50001 to uznawany na całym świecie system zarządzania energią (Energy Management System - EnMS) opublikowany przez ISO (International Organization of Standardization - Międzynarodową Organizację Normalizacyjną). Norma PN-EN ISO 50001:2018 wprowadza i opisuje pojęcie zarządzania energią oraz określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na ciągłą poprawę efektywności użytkowania energii, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych i innych wymagań, które przedsiębiorstwo powinno spełniać.

Certyfikat ISO 50001 - zdjęcie niedostępne dla niewidzących

Znak certyfikacji ISO 50001 jest dowodem potwierdzającym zaangażowanie pracowników Oczyszczalni Ścieków ”Klimzowiec” w kwestie energetyczne i zdolność do ciągłego doskonalenia procesów i przemian energetycznych.

Zarząd Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przyjął w kwietniu 2017r. Politykę Energetyczną, w której deklaruje pełne zaangażowanie w działania związane z poprawą wyniku energetycznego i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania energią na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

W roku 2019 ciepło wytworzone w kogeneracji pokryło w 92,0% całkowitego zapotrzebowania Oczyszczalni. Energia elektryczna wyprodukowana w jednostce kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni, a tym samym pozwala zmniejszyć ilość kupowanej energii z zewnątrz. Energia Elektryczna wytworzona w 2019 r. w wysokosprawnej kogeneracji wystarczyła na pokrycie w 72,3% zapotrzebowania Oczyszczalni na energię elektryczną. W ramach posiadanego Systemu Zarządzenia Energią wg. normy ISO 50001 prowadzone są systematyczne działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz wzrostu produkcji energii w kogeneracji z biogazu (zielona energia). W efekcie tych działań ograniczamy zakup energii elektrycznej na potrzeby Oczyszczalni.

Współpraca ze środowiskiem naukowym, edukacja ekologiczna oraz rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania stoją na bardzo wysokim poziomie. Polecamy możliwość zapoznania się z charakterem pracy na Oczyszczalni poprzez zorganizowane wycieczki uczniów, studentów, jak również seniorów.

top_baner
do góry