UE Fundusz Spójności

Historia

W lipcu 1991 r. Wojewoda Katowicki, Zarządzeniem nr 119/91, podjął decyzję o ustaniu działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach z dniem 31 lipca 1991 r.

Decyzja wojewody- plik archiwalny niedostępny dla niewidzącychW wyniku tego w dniu 1 sierpnia 1991 r. dokonano podziału WPWiK na 19 samodzielnych i samofinansujących się przedsiębiorstw, w tym m.in. Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie powstałego na bazie istniejącego od 1975 r. Zakładu nr 3.

Powstałe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorstw Państwowych pod nr RPP-1137 w dn. 24.07.1991 r. RPWiK w Chorzowie podobnie, jak i inne przedsiębiorstwa utworzone na bazie byłego WPWiK, było przedsiębiorstwem państwowym użyteczności publicznej, dla którego w świetle przepisów ustawy z dn. 10.05.1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., nr 32 poz. 191) należało wybrać organizacyjno-prawną formę prowadzenia działalności gospodarczej. powinno zostać skomunalizowane. Jednak ustanowienie nowej formy prawnej prowadzenia działalności przez RPWiK było utrudnione z uwagi na odziedziczone po WPWiK zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w NBP na budowę oczyszczalni Klimzowiec.

Powstały w 1992 r. Samorządowy Chorzowsko- Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji, który utworzony został do realizacji wybranych zadań własnych obu gmin, rozpoczął starania do przejęcia wierzytelności RPWiK z tytułu odziedziczonego zadłużenia. Skutkiem czego uchwałą Rady Ministrów z dn. 14 listopada 2000 r. Związek uzyskał zgodę na nabycie wierzytelności RPWiK w wysokości 33 588 384 zł za kwotę 3 985 500 zł. Po wykupieniu zadłużenia Związek stał się wierzycielem Przedsiębiorstwa, a po jego przejęciu zadłużenie to umorzył.

Dnia 25.09.2001 r. Wojewoda Śląski w oparciu o przywołaną wyżej ustawę z dn. 10.05.1990 r. wydał decyzję komunalizacyjną, w której zapisano:

 • mienie państwowe należące do RPWiK a służące użyteczności publicznej przekazuje się Samorządowemu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Związkowi dając mu jednocześnie prawo do wyboru formy przekształcenia przedsiębiorstwa,
 • grunty będące własnością Skarbu Państwa a pozostające w posiadaniu RPWiK stają się własnością Związku,
 • przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej – RPWiK w Chorzowie - staje się przedsiębiorstwem komunalnym,
 • funkcję organu założycielskiego wobec RPWiK będącego właścicielem majątku przejmuje Samorządowy Chorzowsko Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji,
 • nabycie mienia RPWiK przez Związek następuje nieodpłatnie.

W roku 1992, uchwałami Rad Miejskich, gminy Chorzów i Świętochłowice utworzyły związek komunalny o nazwie Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji.

25 września 2001 r. majątek Skarbu Państwa należący do RPWiK Chorzów, na mocy decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego, został przeniesiony na Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji.

22 kwietnia 2003 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o likwidacji RPWiK i utworzeniu w jego miejsce Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

1 lipca 2003 r. utworzono zakład budżetowy o tej samej nazwie. Ponieważ takie rozwiązanie nie było korzystne dla finansów gmin, już 18 grudnia 2003 r. zakład został przekształcony w spółkę z o.o. (nazwa pozostała bez zmian). Jej jedynym właścicielem jest Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji.

5 marca 2004 r. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197406. Spółka ma swą siedzibę w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które są zadaniami własnymi gmin tworzących Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Zadania te określić można szczegółowo w sposób następujący:

 • zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców i odprowadzania ścieków,
 • porządkowanie gospodarki ściekowej,
 • stała kontrola jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków,
 • systematyczna rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic,
 • prowadzenie długofalowych działań zmierzających do zmniejszenia strat wody,
 • likwidacja niezgodnych z prawem podłączeń do sieci wodociągowej oraz nielegalnych zrzutów ścieków,
 • rozbudowa i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej.

Działalność Spółki prowadzona jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielonego przez Zarząd Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Stosuje „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Chorzowa i Świętochłowic” uchwalony przez Zgromadzenie Związku 20 kwietnia 2006 r.

Historia "Klimzowiec"

Historia Historia

do góry