UE Fundusz Spójności

Montaż wodomierzy

Ważne informacje - wodomierze

Zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.

Wodomierz zabudowany na przyłączu wodociągowym posiada cechę legalizacyjną.

Cechę legalizacyjną stanowią :

  •  Cecha właściwego urzędu,
  • Cecha legalizacyjna roczna albo miesięczna i roczna.
  • Okres ważności cechy legalizacyjnej wynosi:
  • 5 lat - dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h (Dz.U. Nr 5 poz. 29 z 2008 §27 pkt 1 i 2 i załącznik nr 6 pkt 4.)

Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, w razie :

  • uszkodzenia wodomierza,
  • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którąkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających)
  • stwierdzenia , że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.

Utrzymanie wodomierza głównego należy do Dostawcy wody, który wymienia je nieodpłatnie.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego wodomierza lub jego rozmrożeniu, kosztami wymiany oraz wodomierza obciążamy Odbiorcę Wody.

 Wymian wodomierzy dokonujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, natomiast w każdy 3 czwartek miesiąca w godzinach od 12.00 do 19.00, tj. w dniach:
   •    16 stycznia                                 •    20 luty                              •    19 marzec
   •    16 kwiecień                                •    21 maj                              •    18 czerwiec
   •    16 lipiec                                       •    20 sierpień                     •    17 wrzesień
   •    15 październik                        •    19 listopada                   •    10 grudzień

O wielkości (średnicy nominalnej) wodomierza decyduje nasze przedsiębiorstwo przyjmując za kryterium doboru przeciętną oraz maksymalną wartość roboczego strumienia objętości wody przepływającej w przewodzie, do którego wodomierz ma być podłączony.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
+48 32 34 94 609, +48 32 34 94 610
e-mail: 

do góry