UE Fundusz Spójności

O Firmie

Przedmiotem działalności Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zadania Spółki określić można szczegółowo w sposób następujący:

  • Budynek Dyrekcji ChŚPWiKzapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców i odprowadzania ścieków,
  • porządkowanie gospodarki ściekowej,
  • stała kontrola jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków,
  • systematyczna rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Cho­rzowa i Świętochłowic,
  • prowadzenie długofalowych działań zmierzających do zmniejszenia strat wody,
  • likwidacja niezgodnych z prawem podłączeń do sieci wodociągowej oraz niele­galnych zrzutów ścieków,
  • rozbudowa i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej.

Dostarczanie wody dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa przewidująca cenę za każdy dostarczony m³. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, jak również odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a dla prawie wszystkich odbiorców usług zainstalowa­no wodomierze główne.

Obszar działania Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębior­stwa Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo jest właścicielem przeważającej większości istniejącej infra­struktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic. Oba miasta leżą w obrębie aglomeracji katowickiej, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w południowej części Wyżyny Śląskiej, na tzw. Płaskowyżu By­tomsko-Katowickim, na obszarze o urozmaiconej rzeźbie.

System zaopatrzenia w wodę

Zaopatrzenie odbiorców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, z nielicznymi wyjątkami, odbywa się w oparciu o magistralną sieć wodociągową należącą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, które jest pro­ducentem i hurtowym dostawcą wody dla wielu przedsiębiorstw wodociągowych. Dostawa wody do Chorzowa i Świętochłowic następuje za pośrednictwem studni wodomierzowych rozmieszczonych w rejonie przebiegu sieci magistralnych.

Głównymi elementami systemu wodociągowego Chorzowa i Świętochłowic są prze­wody wodociągowe wraz z armaturą i oprzyrządowaniem. Długość przewodów wy­nosi łącznie 332,1 km razem z podłączeniami, z czego 94,7 km znajduje się na terenie Świętochłowic, a pozostała część 237,4 km na obszarze Chorzowa.

Budowa systemu wodociągowego Chorzowa i Świętochłowic sięga końca XIX w. Funkcjonujące dziś najstarsze przewody wodociągowe pochodzą z początku XX w. Przewody z pierwszej połowy XX w. stanowią 38% długości sieci.

System kanalizacji

Zasięg systemu kanalizacyjnego obsługiwanego przez Przedsiębiorstwo stanowi jednocześnie teren aglomeracji Chorzów – Świętochłowice określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Wielkość obszaru wynosi 200 727 RLM, co kwalifikuje go do aglomeracji, do których stosowane są najsurowsze wymaga­nia dotyczące jakości ścieków oczyszczonych.

Tablica pamiątkowaW celu spełnienia wymogów przepisów prawa ochrony środowiska oraz rozwiąza­nia największych problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chorzów – Świętochłowice, podjęto działania w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków UE. Zakres planowanych inwestycji zakładał przede wszystkim zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, po­przez

  • przykrycie części otwartego koryta Rawy, w celu zatrzymania wydzielania odorów do atmosfery oraz utrzymania stałej temperatury ścieków w okresie zimowym,
  • przetransportowanie nieoczyszczanych ścieków z dzielnicy Chropaczów do oczyszczalni ścieków Klimzowiec, aby zapobiec zanieczyszczaniu środowiska w zlewni rzeki Bytomki,
  • modernizację oczyszczalni ścieków Klimzowiec w celu uzyskania efektów zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odprowadzania ścieków oczyszczonych do wód śródlądowych oraz przystosowania obiektu do przyjęcia dodatkowych nieczystości z dzielnicy Chropaczów.
top_baner
do góry