UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić ochronę Państwa danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i innych osób zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania tych danych oraz o przysługujących im na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR) prawach.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółka Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul. Składowa 1 (Dalej: Administrator Danych lub CHSPWiK lub Spółka).

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@chspwik.pl lub listownie pod adresem: ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów.

Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, cyklicznie przeprowadzamy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę stosowanych przez nas zabezpieczeń pod kątem ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych.

Stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.

Kategorie zbieranych danych osobowych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe następujących kategorii:

 • Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do kontaktu
  Przetwarzanie danych (podanie) jest wymagane w celu świadczenia przez Spółkę usług na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów lub zleceń. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane osób zainteresowanych współpracą z nami
  Przetwarzanie (podanie) danych przez osoby zainteresowane współpracą z CHSPWiK jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązywania na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą współpracy ze Spółką. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Was zakresie (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Dane osobowe naszych podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy.
  Przetwarzanie (podanie) danych jest konieczne w celu realizacji umów zawartych z naszymi podwykonawcami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z nimi. Niepodanie danych uniemożliwi realizację tych celów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz dziesięć lat po jej wygaśnięciu, chyba że szczególne przepisy prawa przewidują inny okres przetwarzania danych, (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane wykorzystywane do newsletterów i marketingu
  Przetwarzanie danych (podanie) jest dobrowolne. Informacje z newsletterów otrzymujecie Państwo od nas wyłącznie w sytuacji wyrażenia zgody na ich otrzymywanie poprzez zapisanie się do listy subskrybentów newslettera. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych i informacyjnych do czasu wycofania przez Państwa zgody, (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Informacje o kontrahentach
  Przetwarzanie (podanie) danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, które nakładają na nas szczególne przepisy prawa, w tym między innymi ustawa o rachunkowości. Przepisy te stanowią podstawę prawną do domagania się podania danych, a także określają okres ich przechowywania - w przypadku ustawy o rachunkowości jest to 5 lat, chyba, że inne przepisy modyfikują ten okres. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy, (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy
  Przetwarzanie (podanie) danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, które nakładają na nas szczególne przepisy prawa, w tym między innymi kodeks pracy, związanych z zatrudnianiem pracowników. Przepisy te stanowią podstawę przetwarzania przez nas danych oraz wskazują okres przez jaki dane osobowe są przetwarzane - w przypadku kodeksu pracy okres ten wynosi 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy, (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Przetwarzanie danych kandydatów do pracy oparte jest na pisemnych zgodach kandydatów, wyrażonych w dokumentach aplikacyjnych. Przetwarzanie odbywa się przez czas określony w oświadczeniu złożonym przez kandydata, jest to czas trwania rekrutacji na wybrane stanowisko, lub dłuższy, wskazany przez kandydata czas, w którym będzie on brał udział w późniejszych procesach rekrutacyjnych na kolejne wolne stanowiska pracy. (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Monitoring
  Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres jednego miesiąca, (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora danych usługi niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawionym do żądania od Spółki przekazania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie umów lub porozumień zawartych w formie pisemnej, określających warunku powierzenia danych osobowych i obowiązki podmiotu, któremu dane są przekazywane z zakresu ochrony tych danych.

 

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wniesienia skargi. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi wprowadziliśmy formularz, za pomocą którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek możecie Państwo pobrać bezpośrednio ze strony regulaminu, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: iod@chspwik.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, znajdującej zastosowanie w określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz oczenie, czy np. przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku, zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

Dodatkowe informacje

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 i 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Inspektor Ochrony Danych:

Marcin Święchowicz
e-mail: 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-09-03 Zgłoszenie realizacji praw z zakresu Ochrony Danych Osobowych
ilość pobrań: 280
Zgłoszenie realizacji praw z zakresu Ochrony Danych Osobowych 199.8KB zobacz
top_baner
do góry