UE Fundusz Spójności

Jakość wody

Kontrola jakości wody

Laboratorium CHŚPWIK prowadzi kontrolę jakości wody w ramach monitoringu wewnętrznego (monitoring kontrolny oraz monitoring przeglądowy) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294).

Badania obejmują analizy fizykochemiczne oraz bakteriologiczne próbek wody ze studni wodomierzowych, przyłączy wodomierzowych oraz zastępczych punktów poboru wody.

W ramach realizacji powyższego celu, co roku opracowywane są w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie szczegółowe Harmonogramy pobierania i badania próbek, uwzględniające min. wszystkie strefy zasilania oraz rozmieszczenie punktów równomiernie na całym obszarze zaopatrzenia w wodę w ilości wymaganej przez rozporządzenie.

Ponadto Państwowa Powiatowa Inspekcja w Chorzowie realizuje własny Harmonogram monitoringu jakości sanitarnej wody na dany rok i jest on sukcesywnie realizowany zgodnie z w/w rozporządzeniem.

do góry