UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/O Firmie/Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec

Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec

Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec położona jest w granicach administracyjnych Chorzowa, gdzie prowadzony jest proces mechanicznego oczyszczania ścieków (tzw. część mechaniczna), oraz Katowic, gdzie prowadzone są procesy biologicz­nego usuwania biogenów (tzw. część biologiczna).

Oczyszczalnia KlimzowiecPowstała na początku XX w. oczyszczalnia, dzięki zakończonej w 2011 r. modernizacji, stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Zakończona w 2011 r. realizacja Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” umożliwiła speł­nienie wszystkich wymagań Dyrektywy Ściekowej i dzięki temu:

  • cały ładunek ścieków z aglomeracji jest Oczyszczalnia Klimzowiec widok z powietrzazbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia (98,8% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji, od pozostałych 1,2% ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków Klimzowiec taborem asenizacyjnym),
  • oczyszczalnia ścieków Klimzowiec obsługująca aglomerację Chorzów – Świę­tochłowice jest przystosowana do usuwania 100% ładunku zanieczyszczeń po­wstających w aglomeracji,
  • parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków Klimzowiec są zgodne z wymaganiami ustawy Prawo Wodne oraz rozporządze­nia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa­dzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale Ekologia oraz dziale Inwestycje.

do góry