UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/O Firmie/W służbie mieszkańcom

W służbie mieszkańcom

Najważniejszym celem Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług najwyższej jakości.

Jego stały rozwój związany z wdrażaniem nowych technologii oraz rozbudową in­frastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przekłada się również na dokształcanie pracowników. Udaje się to osiągnąć dzięki starannie dobranej i wykwalifikowanej kadrze.
Jej kompetencje wpływają na konkurencyjność oraz wyniki Przedsiębiorstwa, a także powodują, iż personel jest otwarty nie tylko na nowe rozwiązania techno­logiczne i organizacyjne, ale też na współpracę z innymi kontrahentami i klientami w zakresie rozwoju świadczonych usług. Dzięki poczynionym inwestycjom pracow­nicy techniczno-produkcyjni uzyskali szereg nowych uprawnień oraz umiejętności zawodowych.

Dynamika rozwoju firmy wynika przede wszystkim z realizacji programu inwe­stycyjnego w ramach projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”, który zakończono w 2011 r.
Realizacja projektu unijnego w bardzo istotny sposób zmieniła Przedsiębiorstwo, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strukturze ak­tywów i pasywów oraz układzie strukturalnym kosztów. Do sfinansowania zadań inwestycyjnych, oprócz środków własnych, Przedsiębiorstwo zaangażowało ka­pitał obcy w postaci środków z funduszy UE oraz pożyczek z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także za­ciągniętego kredytu w ING Banku Śląskim.
Ponadto realizacja projektu umożli­wiła firmie rozszerzenie obszaru działalności o wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej. W grudniu 2011 r. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na jej pro­dukcję w kogeneracji ze źródeł odnawialnych (tzw. zielona energia). Pozwoliło to na wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu powstającego w wyniku fermenta­cji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Klimzowiec. Wytwarzając energię zieloną Przedsiębiorstwo uzyskuje jednocześnie tzw. świadectwa pochodzenia, które są potwierdzeniem produkcji energii elektrycznej w koncesjonowanych od­nawialnych źródłach lub w źródłach pracujących w skojarzeniu (w wysoko spraw­nej kogeneracji). Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i stanowią dodatkowe źródło przychodu ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z posiadania tych świadectw na Towarowej Giełdzie Energii SA.

Firma bierze czynny udział w życiu społecznym obu miast. Ze względu na swój lo­kalny rodowód  wspiera szkoły, stowarzyszenia i organiza­cje pożytku publicznego na terenie Chorzowa i Świętochłowic.

do góry