UE Fundusz Spójności

Zadania

flaga UE 

„Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych
i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.”

 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”

nr 2003/PL/16/P/PE/044

Na podstawie Memorandum Finansowego nr 2003/PL/16/P/PE/044 z dnia 19 grudnia 2003 r. zawartego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Komisją Europejską, Samorządowy Chorzowsko – Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji stał się Beneficjentem Końcowym bezzwrotnych środków pomocowych Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej – ISPA (od 1 maja 2004 r. w ramach Funduszu Spójności) z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”. Po otrzymaniu w maju 2004 r. przedmiotowego Memorandum, Zarząd Związku podjął na szczeblu krajowym działania niezbędne do otrzymania przyznanych środków, zgodnie z obowiązującymi wówczas procedurami w zakresie wdrażania funduszu ISPA w Polsce.

W dniu 28 lipca 2004 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr 11/2004 o przyjęciu środków z Funduszu ISPA, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 267 980 EUR oraz upoważnieniu Zarządu do zawarcia z NFOŚiGW Porozumienia o realizacji, dokumentu niezbędnego dla dalszej realizacji w/w Projektu. Jednocześnie Związek przyjął na siebie zobowiązanie pokrycia wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji Porozumienia. Źródłem pokrycia tych zobowiązań miały być środki gmin Chorzów i Świętochłowice – członków Związku oraz Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej ChŚPWiK Sp. z o.o.) – Spółki ze 100 % udziałem Związku.

Porozumienie zostało zawarte w dniu 3 listopada 2004 r. Studium Wykonalności – podstawowy dokument przesłany do Komisji Europejskiej wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym, zostało opracowane przy założeniu, iż realizacja Projektu, ze względów organizacyjnych, technicznych oraz ekonomiczno – finansowych, zostanie delegowana na Spółkę. Komisja Europejska w zapisach Memorandum dopuściła możliwość delegowania realizacji Projektu na Spółkę, jednak po spełnieniu szeregu wymogów formalnych i przeprowadzeniu kompletnej procedury delegowania realizacji projektu ISPA (Funduszu Spójności) przez Beneficjenta na inny podmiot. Jednym z zasadniczych kryteriów była konieczność posiadania 100 % udziałów podmiotu, na który zamierzano dokonać delegowania praw i obowiązków Beneficjenta. Konieczne było również opracowanie struktury przepływów finansowych w ramach Projektu z odrębnymi rachunkami bankowymi przeznaczonymi wyłącznie do obsługi bankowej Projektu i jej zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów pełniące funkcję Instytucji Płatniczej. Wnioskowany sposób delegowania praw i obowiązków Beneficjenta na ChŚPWiK Sp. z o.o. uzyskał w dniu 13 kwietnia 2005 r. akceptację Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (SUZ) w Ministerstwie Środowiska.

W dniu 28 kwietnia 2005 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr 6/2005 w sprawie delegowania realizacji Projektu na ChŚPWiK Sp. z o.o. Stosowna umowa o przekazanie realizacji Projektu została zawarta w dniu 5 maja 2005 r. Na jej podstawie Spółka uzyskała status Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację Projektu (POZR). Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy Spółka jest m.in. upoważniona do wykorzystania środków własnych Beneficjenta Końcowego, przeznaczonych na realizację Projektu. W dniu 6 października 2005 r. otrzymano informację o zatwierdzeniu struktury rachunków bankowych otwartych przez Spółkę dla obsługi Projektu.

Od momentu podpisania umowy delegowania Spółka przejęła kompleksową realizację Projektu, a w jej strukturach została powołana odrębna komórka – Jednostka Realizująca Projekt (JRP, z ang. PIU – Project Implementation Unit), której podstawowym zadaniem jest realizacja Projektu. Realizacja Projektu została zakończona w dniu 31 marca 2011 r. POZR opracował Raport Końcowy, który po uzgodnieniu z NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przekazany został w dniu 3 listopada 2011 r. do Komisji Europejskiej.

Ponadto w dniu 26 marca 2012 r. do Komisji Europejskiej przekazano Deklarację Zamknięcia oraz Raport Zamknięcia Projektu potwierdzające, iż poniesione wydatki i prace wykonane zostały zgodnie z przepisami i warunkami Decyzji w sprawie Projektu i jego celami, a złożony wniosek o płatność końcową oraz Raport Końcowy rzetelnie je opisują we wszystkich aspektach. Dokumenty te podpisał i przekazał do Komisji Europejskiej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej . W związku z powyższym Komisja Europejska otrzymała już wszystkie niezbędne dokumenty warunkujące uruchomienie płatności końcowej w wysokości 10 % przyznanego dofinansowania z FS, tj. 2 267 980 EUR. Przewiduje się, iż powinno to nastąpić najpóźniej w 2014 roku.

Beneficjent Końcowy: Samorządowy Chorzowsko - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji Marek DUDEK Przewodniczący Zarządu Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu [ang. Measure Authorising Officer - MAO] Podmiot Odpowiedzialny za Realizację (POZR): Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bartłomiej JAROCHA Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu [ang. Vice MAO] Jednostka Realizująca Projekt (JRP) Agnieszka SAWOSZCZUK Kierownik JRP

Zasadniczym celem Projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Chorzowie i Świętochłowicach, jak również poprawa stanu środowiska i warunków bytowych mieszkańców. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do spełnienia wymagań polskich i europejskich norm oraz wymagań obowiązujących w sektorze wodociągów i kanalizacji. Struktura finansowania według Memorandum Finansowego: Całkowita wartość projektu (wk + wnk) 32 950 000 EURO Dofinansowanie z Funduszu ISPA/ Spójności 22 267 980 EURO Udział procentowy dotacji Funduszu ISPA/ Spójności 70% Faktyczna struktura finansowania po zakończeniu Projektu: Całkowita wartość projektu (wk + wnk) 56,6 mln EURO Dofinansowanie z Funduszu Spójności 22,3 mln EURO Udział procentowy dotacji Funduszu Spójności 39,4%

Termin realizacji Projektu - 31 marca 2011 r.

W ramach Projektu zrealizowano nastepujące zadania:

Zadanie nr 1b "Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym - roboty budowlane" (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

Realizacja zadania polegała na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (tzw. „czerwony" FIDIC). Nadrzędnym celem wykonanej modernizacji oczyszczalni było unowocześnienie istniejącej technologii oczyszczania ścieków. Przyniesie to wiele korzyści, m.in.: · umożliwi osiągnięcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, · ograniczenie hałasu i uciążliwości zapachowej, · ograniczenie zagrożenia skażeniem powietrza (przykrycie komór), · zmniejszenie uwodnienia (a tym samym objętości) odwodnionego osadu, · zagospodarowanie terenów wokół oczyszczalni zielenią wysoką, pełniącą rolę ochronną. Uzyskanie odpowiednich efektów ma zostać spełnione poprzez rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów i instalacji części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni.

1. Dla części mechanicznej oczyszczalni modernizacja będzie polegać między innymi na wybudowaniu krat rzadkich, modernizacji budynku i instalacji krat gęstych, dwóch piaskowników, pompowni piasku i separatorów piasku; dostosowaniu istniejących czterech komór defosfatacji do pełnienia roli dwóch zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych, dwóch osadników wstępnych oraz pompowni osadu wstępnego i ciał pływających.

2. Dla części biologicznej modernizacja będzie polegać między innymi na: dostosowaniu istniejących czterech osadników deszczowych do pełnienia roli reaktorów predenitryfikacji, defosfatacji oraz denitryfikacji, modernizacji czterech komór nitryfikacji, przebudowie komór stabilizacji na komorę nitryfikacji, budynku dmuchaw, modernizacji sześciu osadników wtórnych, ujęcia ścieków oczyszczonych oraz zwężki pomiarowej, pompowni osadów oraz wybudowaniu instalacji dozowania soli metali do chemicznego strącania fosforu z filtratu.

3. W części osadowej modernizacja będzie polegała między innymi na: wybudowaniu dwóch zamkniętych komór fermentacyjnych, budynku maszynowni-kotłowni, obiektów gospodarki gazowej (odsiarczalni gazu, zbiornika gazu, pochodni), dostosowaniu istniejącego budynku pras do zainstalowania w nim nowych zagęszczaczy mechanicznych osadu, instalacji do dezintegracji osadu ultradźwiękami i pras osadowych, instalacji higienizacji osadu odwodnionego, modernizacji zagęszczaczy grawitacyjnych na potrzeby zagęszczania osadu wstępnego, wybudowaniu zbiornika osadu nadmiernego oraz dwóch zbiorników osadu przefermentowanego, modernizacji dwóch zbiorników osadu pośredniego zagęszczonego, wybudowaniu pompowni osadu zagęszczonego.

4. Modernizacja pozostałych obiektów i instalacji będzie polegała między innymi na: modernizacji systemu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną poprzez dostosowanie głównej stacji zasilania oraz podstacji transformatorowych do zasilania zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych instalacji; dostosowaniu sieci elektrycznej do warunków związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych; modernizacji sieci CO oczyszczalni, modernizacji elementów uzbrojenia podziemnego tj. wybudowaniu nowych przewodów ściekowych, osadowych, ciał pływających, pompowni, komór rozdziału oraz komór zasuw, hermetyzacji obiektów między innymi piaskowników, osadników wtórnych, komory defosfatacji, zagęszczaczy grawitacyjnych osadu surowego, zbiorników osadu nadmiernego, zagęszczonego oraz przefermentowanego, modernizacji systemu AKPiA.

Kontrakt na realizację zadania podpisano w dniu 4 listopada 2009 r. z konsorcjum firm: BUDIMEX Dromex S.A. Warszawa [lider konsorcjum] oraz Cadagua S.A. Bilbao, Hiszpania [partner konsorcjum]. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy wynosi: 88 499 237,14 PLN (netto). Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: 10,4 mln Euro (netto). Termin realizacji zadania: 31.03.2011 r.

Zadanie nr 5 "Pomoc Techniczna oraz Inżynier Kontraktu dla Projektu" (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

Za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu budowy, prowadzonego na zasadach FIDIC, odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu. Inżynier nie jest stroną Kontraktu między Zamawiającym i Wykonawcą, a jedynie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Inwestorem i wykonawcami. Rolą Inżyniera Kontraktu jest przede wszystkim zapewnienie efektywnego nadzoru nad realizacją Kontraktów zawartych w ramach Projektu poprzez wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Prawa budowlanego, co w efekcie ma zapewnić prawidłowe wykonawstwo i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych i finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji. Inżynier Kontraktu gwarantuje efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji, zapewnia zgodną z planem zapewnienia jakości - jakość robót, w tym materiałów i urządzeń oraz zapewnia dyscyplinę wydatkowania nakładów. Obowiązki przydzielone Inżynierowi według Warunków FIDIC obejmują udzielanie informacji i poleceń Wykonawcy w miarę postępu pracy, ocenę propozycji Wykonawcy, co do sposobu wykonywania pracy, upewnianie się, że materiały i jakość wykonawstwa odpowiadają specyfikacjom, uzgadnianie ilości wykonanej pracy oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiającemu przejściowych i ostatecznego świadectwa płatności.

Data podpisania umowy na realizację zadania: 8 maja 2006 r. Wykonawca zadania: konsorcjum firm: CITEC S.A. Katowice [Lider konsorcjum] - obecnie TRACTEBEL Engineering S.A. Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o. Bytom [Partner konsorcjum] Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zawartej umowy: 1 092 896,17 Euro (netto) Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: 2,0 mln Euro (netto) Termin realizacji: 31.03.2011 r. Zadanie nr 7 "Przyjęcie ścieków z dzielnicy Chropaczów" (ZADANIE ZAKOŃCZONE) Realizacja Zadania nr 7 objejmowała zaprojektowanie i wykonanie tłoczni ścieków wraz z komorą przelewową w dzielnicy Chropaczów w Świętochłowicach oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, które zapewniają przetłaczanie ścieków komunalnych do kolektora Piaśniki – Rawa oraz odprowadzają nadmiar wód burzowych po podczyszczeniu na sicie do otwartego kanału posiadającego wylot do potoku Guidotto.

Zadanie zostało wykonane w oparciu o Warunki Kontraktu Dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (żółty FIDIC). Data podpisania umowy na realizację zadania: 30 listopad 2006 r. Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. Toruń Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zawartej umowy: 1 996 547,71 Euro (netto) Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: ok. 1,0 mln Euro (netto) Zadanie zostało zakończone w grudniu 2007 r. Zrealizowana inwestycja pozwoliła wyeliminować występowanie zagrożeń sanitarnych i uciążliwości zapachowych oraz poprawiła walory zagospodarowania terenu w związku z wyeliminowaniem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych potoku Guidotto, który dalej odprowadza wody do rzeki Bytomki. Jednocześnie Spółka uniknęła zapłacenia blisko 3 mln zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Zadanie nr 1a "Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym - projektowanie" (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

Zadanie 1a „Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym – projektowanie” jest niezbędnym elementem przebudowy oczyszczalni Klimzowiec, w oparciu o który realizowane będzie Zadanie 1b „Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym – roboty budowlane”. Opracowana w ramach niniejszego Zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiła podstawę do przeprowadzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oczyszczalni

[Zadanie 1b]. W ramach Zadania Wykonawca wykonał kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą w szczególności: aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych terenu objętego zamówieniem, projekty budowlane (oddzielnie dla części oczyszczalni leżącej w Chorzowie i Katowicach) w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę dla właściwych branż, projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do ustalenia sposobu i technologii wykonania robót budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz uzyskał w imieniu Zamawiającego prawomocne decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec, realizowanego w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-Świętochłowicach”.

Data podpisania umowy na realizację zadania: 26 luty 2008 r.

Wykonawca zadania: konsorcjum firm: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. [Lider konsorcjum] Grontmij Polska Sp. z o.o. Poznań [Partner konsorcjum] Elektrotim S.A. Wrocław [Partner konsorcjum] Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zawartej umowy: 3 290 000,00 PLN (netto) Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: ok. 900,0 tyś. Euro (netto) Zadanie zostało zakończone w lutym 2009 roku.

Zadanie nr 3a "Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chorzowie" (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma na celu przyniesienie następujących korzyści: · poprawy warunków sanitarnych dzięki poprawie jakości wody pitnej · ograniczenie zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, · zmniejszenia strat wody pitnej, · ograniczenia ilości awarii i przecieków, · zmniejszenia potrzeby w zakresie utrzymania i udrażniania kolektorów. Realizacja zadania objęła wymianę ok. 22 km skorodowanych przewodów wodociągowych wraz z przyłączami. Rury stalowe i żeliwne zastąpione zostaną rurami PE HD klasy PE 100 szeregu SDR 11. Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami dokonywana będzie w zwartej zabudowie miejskiej w mieście Chorzowie, w technologii wykopowej – w ulicach i chodnikach oraz w technologii bezwykopowej – w przejściach pod ulicami.

Realizacja zadania objęła wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w:

 • ul. Strzelców Bytomskich od ul. Głogowskiej do ul. Ks. Opolskiego [Odcinek nr 1],
 • ul. Strzelców Bytomskich od ul. Wolności do wjazdu na osiedle Irys [Odcinek nr 2],
 • ul. Mielęckiego [Odcinek nr 3],
 • ul. Truchana [Odcinek nr 4],
 • ul. Limanowskiego, Wysockiego, Długa [Odcinek nr 5],
 • ul. Dębowej [Odcinek nr 6],
 • ul. Górniczej [Odcinek nr 7],
 • ul. Klonowej, Kasztanowej, Jesionowej, Jodłowej, Lipowej, Grabowej, Olchowej [Odcinek nr 8]
 • ul. Szabatowskiego [Odcinek nr 9]
 • ul. Beskidzkiej [Odcinek nr 10],
 • Plac Mickiewicza [Odcinek nr 11],
 • Osiedle Krakusa [Odcinek 12],
 • Osiedle Młodzieżowa [Odcinek nr 13],
 • ul. Armii Krajowej [Odcinek nr 14],
 • ul. Ratuszowa, Waryńskiego, Stwosza, Zamenhoffa, Wyspiańskiego [Odcinek 15]
 • ul. Pudlerskiej [Odcinek nr 16]
 • ul. Krzyżowej [Odcinek nr 17]
 • ul. Kalidego [Odcinek nr 18]
 • ul. 3-go Maja [Odcinek nr 19].

Zakres zadania objął również przebudowę ok. 4,5 km sieci kanalizacyjnej ogólnospł0awnej o średnicach 150-600 mm zlokalizowanej w następujących 3 odcinkach robót: 1) w rejonie ul. Kluczborskiej, Langiewicza, E. Plater, Michałkowickiej [odc. 20]; 2) w rejonie ul. Legnickiej, Wiejskiej, Rębaczy [odc. 21]; 3) w ul. Kluczborskiej [odc. 22]. Data podpisania umowy na realizację zadania: 5 listopad 2007 r. Wykonawca zadania: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne "TELBUD” Sp. z o.o. Katowice [Lider konsorcjum] Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Paweł Piechnik Kraków [Partner konsorcjum]. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zawartej umowy: 19 296 085,80 PLN (netto) Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: ok. 4,0 mln Euro (netto) Zadanie zostało zakończone w styczniu 2010 roku.

Zadanie nr 3b "Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świętochłowicach" (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

Realizacja zadania objęła wymianę ok. 10,0 km skorodowanych przewodów wodociągowych. Rury stalowe i żeliwne zastąpione zostały rurami PE HD klasy PE 100. Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami dokonywana była w zwartej zabudowie miejskiej, w technologii wykopowej – w ulicach i chodnikach oraz bezwykopowej – w przejściach pod ulicami.

Zakres zamówienia objął wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w:

 • ul. Świerczewskiego [Odcinek nr 1],
 • ul. Katowickiej 69-75a [Odcinek nr 2],
 • ul. Kubiny od ul. Pocztowej do ul. Szkolnej [Odcinek nr 3],
 • ul. Dworcowej [Odcinek nr 4],
 • ul. Łagiewnickiej [Ocinek nr 5],
 • ul. Śląskiej i Wojska Polskiego [Odcinek nr 6]
 • Oś. Na Wzgórzu [Odcinek nr 8].

Zakres zadania objął również przebudowę ok. 4 km sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej o średnicach 160-1000 mm zlokalizowanych w następujących odcinkach robót: 

 • w rejonie zbiegu ulic Katowickiej i Tunelowej [Odcinek nr 8],
 • w ulicy Tunelowej wraz z odgałęzieniami [Odcinek nr 9],
 • w ulicy Dworcowej wraz z odc. kanalizacji łączącej kanalizację w ulicy Dworcowej z kanalizacją w ulicy Pocztowej [Odcinek nr 10]
 •  w ulicy Kościuszki wraz z kanalizacją z rejonu ulicy Górniczej [Odcinek nr 11]
 •  w ulicy Piastowskiej wraz z przyłączami [Odcinek nr 12]
 •  w ulicy Powstańców Warszawy wraz z odgałęzieniami [Odcinek nr 13]
 •  w ulicy Hibnera na odc. od ulicy Górniczej do ulicy Pokoju wraz z odgałęzieniami [Odcinek nr 14]
 • w ulicy 1 Maja na odc. od ulicy Liebknechta wraz z odgałęzieniami [Odcinek nr 15].

Data podpisania umowy na realizację zadania: 21 październik 2008 r. Wykonawca zadania: konsorcjum firm: P.R.I. „POL-AQUA” S.A., PIASECZNO [Lider konsorcjum] P.B. „BUDOMONT” Sp. z o.o., ŁAŃCUT [Partner konsorcjum] Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zawartej umowy: 17 899 438,26 PLN (netto) Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: ok. 2,0 mln Euro (netto) Zadanie zostało zakończone w lutym 2010 roku. Zadanie nr 2 "Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych" (ZADANIE ZAKOŃCZONE) Realizacja zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie, zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę” ("żółty" FIDIC) robót budowlanych obejmujących: I. Przykrycie koryta rzeki Rawy, w tym: budowa kanałów ściekowych o przekroju kołowym od przepustu pod Drogową Trasą Średnicową (DTŚ) do ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, wymiana istniejących przykryć koryta od ul. Bytomskiej do ul. Szpitalnej w Świętochłowicach, budowa pojedynczego zamkniętego kanału ściekowego w istniejącym korycie od ul. Szpitalnej w Świętochłowicach do wlotu na oczyszczalnię ścieków Klimzowiec w Chorzowie oraz remont istniejącego koryta otwartego od wlotu na oczyszczalnię w Chorzowie do wylotu ścieków oczyszczonych w Katowicach, II. Przykrycie otwartych kanałów ściekowych: A. Czarny Rów–budowa dwóch równoległych kanałów ściekowych o przekroju kołowym, B. Suez – budowa pojedynczego zamkniętego kanału ściekowego, C. Johanka – budowa kanału ściekowego o przekroju kołowym, oraz wykonanie innych robót towarzyszących, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia. Kontrakt na realizację zadania podpisano w dniu 13 czerwca 2007 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego "ENERGOPOL" S.A. Katowice [Lider konsorcjum] oraz HYDROPROJEKT Sp. z o.o. Warszawa [Partner konsorcjum]. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość kontraktu: 20 542 550,88 Euro (netto). Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: ok. 11,0 mln Euro (netto). Termin realizacji zadania: 33 m-ce.

Zadanie nr 4 "Studium stawu Kalina" (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

W ramach zadania zbadany został stan zanieczyszczenia stawu Kalina w Świętochłowicach oraz opracowano metodę jego oczyszczenia, a następnie przywrócenia do stanu równowagi przyrodniczej, w tym ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, wynikającymi z oddziaływania odcieków z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki”. Równocześnie przeprowadzone zostały wszelkie niezbędne prace geologiczne, badania i analizy, jak również uzyskano wymagane w tym zakresie niezbędne decyzje administracyjne, a na podstawie otrzymanych wyników sporządzone zostały wariantowe koncepcje w zakresie rewitalizacji i ochrony stawu, a następnie dokumentacje projektowe z uzyskaniem pozwoleń na budowę włącznie.

Realizacja zadania obejmowała przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu (etap I) objętego zadaniem, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz inwentaryzacji istniejących sieci i urządzeń służących odwodnieniu terenu i odprowadzaniu odcieków z hałdy wraz z oceną ich stanu technicznego. Następnie przeprowadzono gruntowne badania i analizy (etap II), wraz z wykonaniem, wymaganego prawem, projektu prac geologicznych w zakresie niezbędnych prac geologicznych.

Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz fizykochemicznych zbadano stan zanieczyszczenia stawu i terenu przyległego w celu opracowania skutecznej metody jego oczyszczenia i przywrócenia do stanu równowagi przyrodniczej. Stopień degradacji i zanieczyszczenia stawu wykazał, iż jedyną możliwą metodą rewitalizacji stawu jest usunięcie zanieczyszczonych osadów z jego dna, a po jego odwodnieniu wywiezienie do termicznej utylizacji.

W ramach etapu III – koncepcja i projektowanie, opracowano wariantowe koncepcje w zakresie: - skutecznej ochrony zrewitalizowanego stawu Kalina przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi pochodzącymi z wód podziemnych i gruntu, wynikającymi z wpływu odcieków z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki”, - przywrócenia stanu równowagi przyrodniczej w stawie Kalina, obejmującej również kwestię regulacji brzegów stawu oraz zagospodarowania terenu w jego sąsiedztwie. Zaakceptowane i uzgodnione koncepcje, stanowiły podstawę do wykonania dokumentacji projektowych, składających się z projektów budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także opracowane zostały inne dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych związanych z ochroną i rewitalizacją stawu Kalina. Przy uzgadnianiu rozwiązań projektowych zwracano szczególną uwagę, aby planowana inwestycja była w możliwie najmniejszym stopniu uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. W dniu 10 stycznia 2011 roku uzyskano pozwolenia na budowę na „budowę bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych Hajduki w kierunku stawu Kalina”, której celem jest ochrona stawu Kalina oraz na „budowę tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych na stawie Kalina z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków” służących jego rewitalizacji.

Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 15.02.2011 r., w którym uprawomocniły się oba wydane pozwolenia na budowę. Wykonana w ramach realizacji przedmiotowego zadania dokumentacja przekazana została do dalszej realizacji Urzędowi Miasta Świętochłowice, właścicielowi tego terenu, który będzie inwestorem inwestycji związanej z rewitalizacją i ochroną stawu. Przekazana dokumentacja stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy planowanych robót budowlanych. Kontrakt na realizację zadania podpisano w dniu 3 września 2009 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Kielce [Lider konsorcjum] oraz Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Kielce [Partner konsorcjum]. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość kontraktu: 461 803,28 PLN (netto). Wartość zadania wg Memorandum Finansowego: ok. 0,5 mln Euro (netto). Zadanie zostało zakończone 15 lutego 2011 roku.

top_baner
do góry