UE Fundusz Spójności
Strona główna/Inwestycje/Inwestycje unijne/Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) III

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) III

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Charakterystyka Projektu:

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowało Projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 15.12.2017 r.

Okres kwalifikowania wydatków od 02.01.2014 r. do 31.12.2018 r.

Okres trwałośći projektu trwa do 28.06.2024 roku.

Zakres rzeczowy Projektu obejmował wykonanie 6 zadań (kontraktów) budowlanych takich jak:

  1. Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”;
  2. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi - Kościuszki w Chorzowie - I etap;
  3. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi - Kościuszki w Chorzowie - II etap;
  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac Piastowski i Siemianowickiej w Chorzowie;
  5. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie;
  6. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach;

oraz  3 zadanie wspierające:

  1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;
  2. Działania informacyjno-promocyjne Projektu;
  3. Koszty osobowe Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 10 791 853,19 zł., a wysokość dofinansowania 5 198 796,51 zł. Pozyskane środki pozwolą realizować kolejne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową w obrębie Aglomeracji Chorzowa i Świętochłowice.

do góry