UE Fundusz Spójności

Inwestycje

Priorytetem w zakresie świadczonych usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest: zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka inwestycyjna ChŚPWiK Sp. z o.o. realizowana jest m.in. poprzez:
1) uzbrajanie w sieć wod.- kan. terenów miast Chorzowa i Świętochłowic,
2) przyłączanie do sieci nowych odbiorców usług,
3) zaopatrzenie w wodę dla celów ppoż,
4) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia strat wody. 

Dział Techniczny prowadzi zadania inwestycyjne będące zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Przedsiębiorstwa. Głównymi założeniami planu są realne potrzeby związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Chorzowa i Świętochłowic. Wszelkie działania zmierzają do ulepszenia funkcjonowania systemu związanego z gospodarką wodną i ściekową. Przyświeca nam dobro miast i ich mieszkańców. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji poprawiających jakość życia, poprzez ciągłe udoskonalanie systemu wodno-kanalizacyjnego.

Prawidłowa realizacja zadań wynikających z zakresu świadczonych usług wodociągowo - kanalizacyjnych wymaga stałych nakładów na wymianę bądź zakupy środków trwałych.

top_baner
do góry