UE Fundusz Spójności

Inwestycje

Priorytetem w zakresie świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest: zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka inwestycyjna ChŚPWiK Sp. z o.o. realizowana jest m.in. poprzez:
1) uzbrajanie w sieć wod.– kan. terenów Chorzowa i Świętochłowic,
2) przyłączanie do sieci nowych odbiorców usług,
3) zaopatrzenie w wodę dla celów ppoż,
4) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia strat wody. 

Zadania inwestycyjne określone w planie rozwoju i modernizacji uwzględniają rzeczywiste potrzeby Przedsiębiorstwa wynikające z jego podstawowej działalności. Niezbędne w tym zakresie prace modernizacyjne związane są przede wszystkim z wymianą infrastruktury będącej w złym stanie technicznym cechującej się przede wszystkim dużą awaryjnością. Stanowi to jedno z długofalowych działań inwestycyjnych Przedsiębiorstwa, które uwzględnia jednocześnie prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej oraz racjonalnej gospodarki wodociągowej.

Prawidłowa realizacja zadań wynikających z zakresu świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych wymaga stałych nakładów na wymianę bądź zakupy środków trwałych.

do góry