UE Fundusz Spójności

Klimzowiec

KLIMZOWIEC - projekty

ZADANIE 1b "Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym - roboty budowlane"

Termin realizacji: 4.11.2009 r. – 31.03.2011 r.

Zakres zadania obejmował przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów i instalacji części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków Klimzowiec położonej na granicy miast Chorzów i Katowice. Nadrzędnym celem modernizacji oczyszczalni było unowocześnienie istniejącej technologii oczyszczania ścieków.

Przyniosło to wiele korzyści, m.in.:

 • umożliwiło osiągnięcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych,
 • ograniczenie hałasu i uciążliwości zapachowej,
 • ograniczenie zagrożenia skażeniem powietrza (przykrycie komór),
 • zmniejszenie uwodnienia (a tym samym objętości) odwodnionego osadu,
 • zagospodarowanie terenów wokół oczyszczalni zielenią

W ramach modernizacji oczyszczalni Klimzowiec wykonano kilka istotnych zmian w układzie technologicznym, m.in. wprowadzenie:

 • nowego układu piaskowników wyposażonych w system separacji piasku,
 • osadników wstępnych,
 • zbiorników retencyjnych wód deszczowych,
 • wydzielonego układu komór nitryfikacji-denitryfikacji,
 • nowego układu przeróbki i stabilizacji osadów.

Przewidziano nową koncepcję zagospodarowania osadu ściekowego, polegającą na wprowadzeniu nowych komór beztlenowego rozkładu osadu, magazynowania biogazu i wytwarzania energii elektrycznej w połączeniu z odzyskiem ciepła.

 Wykonawca zadania – konsorcjum firm:

 • BUDIMEX S.A. Warszawa [Lider konsorcjum]
 • CADAGUA S.A. Bilbao [Partner konsorcjum]
 • Wartość zrealizowanego zadania: 93 000 000 PLN (bez VAT)

 Dokumentacja zdjęciowa związana z realizacją zadania w galerii zdjęć.

 

ZADANIE 1a "Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym - projektowanie"

 Termin realizacji: 26.02.2008 r. – 25.02.2009 r.

W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, obejmująca w szczególności:

 • aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
 • projekty budowlane (oddzielnie dla części oczyszczalni leżącej w Chorzowie i Katowicach) w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę dla właściwych branż,
 • projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do ustalenia sposobu i technologii wykonania robót budowlanych,
 • kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec

 Główne cele modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec:

 • osiągnięcie wymagań dla ścieków komunalnych, opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i spełniające zarazem wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej nr 91/271/EWG z dn. 21.05.1991 r
 • spełnienie wymagań przepisów polskich z innych zakresów, nie związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, np. przepisów BHP, ppoż. i innych
 • uzyskanie wysokich standardów technicznych w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków, budownictwa, automatyki i innych dziedzin inżynierskich mających zastosowanie w oczyszczalniach ścieków.

 Wykonawca zadania – konsorcjum firm:

 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu [Lider konsorcjum]
 • Grontmij Polska Sp. z o.o Warszawa [Partner]
 • Elektrotim Sp. z o.o. Wrocław [Partner]

 Wartość zrealizowanego zadania: 3 290 000,00 PLN (bez VAT)

do góry