UE Fundusz Spójności

Rawa

RAWA - projekty

Zadanie nr 2 Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych

Termin realizacji: 13.06.2007 r. – 9.04.2010 r.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych po uprzednim zaprojektowaniu:

 • przykrycia koryta rzeki Rawy, w tym budowę kanałów ściekowych i wymianę istniejących
 • przykryć koryta w Świętochłowicach,
 • budowy zamkniętego kanału ściekowego w istniejącym korycie od ul. Szpitalnej w Świętochłowicach do wlotu na oczyszczalnię ścieków Klimzowiec w Chorzowie,
 • remontu istniejącego koryta otwartego od wlotu na oczyszczalnię w Chorzowie do wylotu ścieków oczyszczonych w Katowicach.

Przedsięwzięcie obejmowało ponadto przykrycie następujących otwartych kanałów ściekowych:

 • Czarny Rów – budowa dwóch równoległych kanałów ściekowych o przekroju kołowym,
 • Suez – budowa pojedynczego zamkniętego kanału ściekowego,
 • Johanka – budowa kanału ściekowego o przekroju kołowym,
 • oraz wykonanie innych robót towarzyszących, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.

W ramach prowadzonych robót ułożono m.in. kolektory z rur CC GRP o łącznej długości ok. 5 km, a z rur betonowych o łącznej długości ok. 1,3 km. W trakcie realizacji wykonanych zostało m.in. ok. 500 szt. studni kanalizacyjnych o średnicach od 315 do 2000 mm, przyłączy kanalizacyjnych o średnicach od 100 do 2000 mm w ilości ok. 500 szt. oraz komór żelbetowych o łącznej kubaturze 700m3. Do wykonania podbudowy i obsypek kolektorów i studni użyto ok. 120 000 ton piasku. Przy wykonaniu podbudowy kolektorów wykorzystano 40 000 ton kruszywa, dla ich zabezpieczenia zużyto 70 000 m2 geotkaniny.

Przy okazji realizacji zadania przykrycia Rawy na terenie obu miast zrealizowane zostały następujące inwestycje związane przede wszystkim z likwidacją obiektów mostowych:

 • w ulicy Żołnierskiej w Świętochłowicach – inwestor: Urząd Miejski Świętochłowice
 • w ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach – inwestor: Urząd Miejski Świętochłowice
 •  w Al. BOWiD w Chorzowie – inwestor: MZUiM Chorzów
 • oraz wykonano przebudowę kanału Suez w rejonie skrzyżowania ulic Górniczej i Hajduckiej w Chorzowie – inwestor: MZUiM Chorzów.

Efekty realizacji zadania:

 • ograniczenie emisji odorów,
 • poprawa warunków sanitarnych,
 • zapewnienie ochrony przed wylewem poprzez wyrównanie spadku i zwiększenie przepustowości,
 • stworzenie warunków przyjaznych dla rekreacji.

Głównymi celami kontraktu pn. „Przykrycie rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych” była poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w Chorzowie i Świętochłowicach, zlikwidowanie negatywnego oddziaływania otwartego kolektora ściekowego na środowisko oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców. Ulgę odczuwają mieszkańcy, dla których problem sąsiedztwa Rawy dosłownie zniknął z oczu i nosów. Zniknęły nie tylko nieprzyjemne zapachy unoszące się znad rzeki, ale również lokalne podtopienia, występujące często w okresach większych opadów. Zyskają również na atrakcyjności tereny ulokowane wzdłuż kanału. Przykryta Rawa stała się miejscem rekreacji i dogodnym szlakiem spacerowym.

W ramach nasadzeń zastępczych w Chorzowie i Świętochłowicach posadzono prawie 500 szt. drzew i 1000 szt. krzewów. W obu miastach na wybranych odcinkach przykrytego kolektora Rawa, wykonano ciągi piesze i pieszo–rowerowe o łącznej powierzchni prawie 3000 m2.

Wykonawca zadania – konsorcjum firm:

 •  ENERGOPOL S.A. Katowice [Lider konsorcjum]
 •  HYDROPROJEKT Sp. z o. o. Warszawa [Partner]

Wartość zrealizowanego zadania: 20 542 550,88 EUR (bez VAT)

Dokumentacja zdjęciowa związana z realizacją zadania w galerii.

top_baner
do góry