UE Fundusz Spójności

Wodomierze

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi – mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

Wodomierz domowy należy wbudować do instalacji wodociągowej lub przemysłowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy.

Wymagania przy zabudowie wodomierzy domowych:

  • Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej studzience wodociągowej poza budynkiem, zabezpieczającej wodomierz domowy przed zalaniem i deszczem.
  • Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza.
  • Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4°C, a jego wysokość nie mniejszą niż 1,8m.
  • Miejsce wbudowania powinno być wydzielone oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.
  • Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia bądź wibracje pracujących w pobliżu urządzeń.

Legalizacja wodomierzy

Wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych okres ważności cech legalizacji wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i gorącej o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wynosi 5 lat. Okres ważności dowodu legalizacji wtórnej również obowiązuje 5 lat (załącznik nr 35 do rozporządzenia).

Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu w przypadku:

  • uszkodzenia wodomierza,
  • szkodzenia cechy legalizacyjnej lub którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających)
  • stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają dopuszczalne błędy graniczne.

Okresową legalizację wodomierzy zapewnia nieodpłatnie Dostawca wody.

do góry