UE Fundusz Spójności

Kogeneracja

W dniu 30.11.2011 roku Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. uzyskało koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji w odnawialnym źródle energii.

Na terenie oczyszczalni ścieków „Klimzowiec” w Chorzowie znajduje się jednostka kogeneracyjna składająca się z trzech agregatów kogeneracyjnych Elteco Petra 500C o łącznej mocy elektrycznej 0,990 MW.

Agregat kogeneracyjny Elteco Petra 500

Agregat kogeneracyjny Elteco Petra 500 jest urządzeniem przeznaczonym do stałego wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej przy użyciu gazowego silnika spalinowego zasilanego biogazem. Głównymi komponentami jednostki kogeneracyjnej ELTECO PETRA są: gazowy silnik spalinowy, generator prądu (prądnica synchroniczna), system wymienników do odbioru ciepła z silnika i spalin oraz układ automatycznej regulacji i sterowania. Zainstalowane wymienniki ciepła pozwalają na odzyskiwanie energii cieplnej powstałej podczas pracy urządzenia, natomiast prądnica elektryczna umożliwia generowanie energii elektrycznej o napięciu 3x230V. Moc elektryczna każdego agregatu wynosi 330 kW, a moc cieplna 405 kW. Sprawność cieplna urządzenia wynosi 50,6%, sprawność elektryczna wynosi 38,7%.

W roku 2019 ciepło wytworzone w kogeneracji pokryło w 92,0% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni.

Energia elektryczna wyprodukowana w jednostce kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni, a tym samym pozwala zmniejszyć ilość kupowanej energii z zewnątrz.

Energia Elektryczna wytworzona w 2019 r. w wysokosprawnej kogeneracji wystarczyła na pokrycie w 72,3% zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

W ramach posiadanego Systemu Zarządzenia Energią wg. normy ISO 50001 prowadzone są systematyczne działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz wzrostu produkcji energii w kogeneracji z biogazu (zielona energia). W efekcie tych działań ograniczamy zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

Paliwem wykorzystywanym w agregatach kogeneracyjnych jest biogaz uzyskiwany z fermentacji osadów ściekowych powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Biogaz zawiera około: 60% metanu, 38% dwutlenku węgla.  Pozostałe 2% to azot gazowy i inne gazy.

W roku 2019 w komorach fermentacyjnych Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec wyprodukowano 2 151 534 Nm3 biogazu.

W Polsce obowiązuje system wsparcia, dzięki któremu wytwórcy energii elektrycznej i cieplnej spełniający odpowiednie wymogi prawne, mogą liczyć na dodatkowe przychody w postaci tzw. świadectw pochodzenia energii. Wytwórca energii ze źródeł odnawialnych może się ubiegać o świadectwa pochodzenia energii, z którymi wiążą się prawa majątkowe. Za wytworzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biogazu) przyznawane są popularnie nazywane „Zielone certyfikaty”. Prawa majątkowe wynikające z posiadanych świadectw sprzedawane są na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

do góry