UE Fundusz Spójności

Historia oczyszczalni

Historia powstania oczyszczalni ścieków "Klimzowiec"

"W związku z Uchwałą nr 4 z dnia 27 stycznia 2012r. Zarządu ChŚPWiK Sp. z o.o. w sprawie przyjęcia Polityki Środowiskowej ChŚPWiK Sp. z o.o. informujemy o podjęciu przez Zarząd deklaracji Polityki Środowiskowej w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”, zgodnie z EN ISO 14001:2004." 

Obszar działania

Oczyszczalnia Ścieków "Klimzowiec" położona jest w granicach administracyjnych miasta Chorzowa, gdzie prowadzony jest proces mechanicznego oczyszczania ścieków (tzw. część mechaniczna) oraz miasta Katowice gdzie prowadzone są procesy biologicznego usuwania biogenów (tzw. część biologiczna). W bezpośrednim sąsiedztwie położone są duże osiedla mieszkaniowe, Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), jak również Castorama i Centrum Handlowe Auchan. Ponieważ oczyszczalnia ścieków jest miejscem koncentracji na niewielkim terenie zanieczyszczeń z całego miasta, w tym wypadku dwóch miast (Chorzów i Świętochłowice) oraz części trzeciego (Katowice) bliskie sąsiedztwo zabudowań mieszkalnych sprawia, iż Klimzowiec bywał czasem uciążliwym sąsiadem dla okolicznych mieszkańców. Jednak obecnie, ta powstała na początku XX w. oczyszczalnia, jest jedną z największych oczyszczalni ścieków w Polsce obsługującą prawie 200 000 mieszkańców w zlewni obejmującej obszar około 31,7 km2 w granicach zasięgu Aglomeracji „Chorzów-Świętochłowice".

Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec” nie jest klasyczną oczyszczalnią komunalną. Do obiektu kanałem Rawy dopływają ścieki z terenów miast: Chorzów i Świętochłowice, z terenu pobliskiego Osiedla Tysiąclecia, należącego do miasta Katowice, jak również częściowo z terenu Rudy Śląskiej, gdzie usytuowany jest staw Marcin, w którym rzeka Rawa ma swoje źródła. Dodatkowo, bezpośrednim rurociągiem, na oczyszczalnię doprowadzane są zafenolowane ścieki ze stawu Kalina, usytuowanego w Świętochłowicach przy zakładach chemicznych „HAJDUKI”.

Początki działalności

Według zachowanych dokumentów do roku 1875 rzeką Rawą płynęła wyłącznie czysta woda, pochodząca ze źródeł i wody opadowej. Sytuacja ta uległa zmianie w czasie postępującego rozwoju przemysłu ciężkiego i urbanizacji terenu. Powstające w szybkim tempie zakłady przemysłowe wykorzystywały Rawę jako naturalny ściek dla odprowadzania wód przemysłowych, a doprowadzenie do rzeki również ścieków bytowych spowodowało, że stała się ona dla mieszkańców miast kłopotliwym i poważnym problemem sanitarnym.

Biorąc pod uwagę ogromny problem sanitarny z tym związany, jak również zagrożenie zanieczyszczeniem rzek: Brynicy, Przemszy, a w konsekwencji i Wisły, od 1914 roku rozpoczęto regulację koryta rzeki przerwaną przez wybuch wojny. Prace regulacyjne wznowiono w 1926 roku, a w 1927 roku amerykańska firma „Dorr and Co” z Nowego Jorku rozpoczęła budowę oczyszczalni „RAWA”, którą zakończono w 1929 roku.

Rozwój oczyszczalni ścieków

 W 1965 roku Urząd Miejski w Chorzowie wydał pierwszą decyzję uzgadniającą budowę nowej oczyszczalni w miejscu pracującej oczyszczalni „RAWA”. Od tej pory ciągle trwały prace nad unowocześnieniem obiektu. W 1967 roku na terenie oczyszczalni „RAWA” powstał nowy obiekt modelowy o nazwie „KLIMZOWIEC”, który do 1994 roku, kilkakrotnie przeprojektowywany.

W 1993 roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni mającą na celu dostosowanie procesu technologicznego do wybudowanych we wcześniejszych latach zbiorników i obiektów. Realizację projektu przeprowadzono w latach 1994-1996, a rozruch trwał od września 1996 do stycznia 1997 roku, kiedy Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec” rozpoczęła oficjalną działalność.

Ponieważ jednak w dalszym ciągu oczyszczalnia była obiektem przestarzałym niezbędne było podjęcie odpowiednich kroków, mające na celu dostosowanie jej do aktualnych przepisów krajowych i unijnych. Jak również zmniejszenia uciążliwości obiektu dla najbliższego otoczenia. Przewidywane koszty modernizacji oczyszczalni były ogromne. Realizacja tego zadania stała się jednak możliwa z chwilą uruchomienia dla Polski dotacji Unii Europejskiej w ramach Programu ISPA a następnie Funduszu Spójności.

Współczesne modernizacje

Ostatecznie modernizacja Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec została przeprowadzona w latach 2009 – 2011. Dzięki zastosowanym technologiom oraz nowoczesnym urządzeniom OŚ Klimzowiec reprezentuje obecnie wysokie standardy techniczne w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków, budownictwa, automatyki i innych dziedzin inżynierskich, mających zastosowanie w oczyszczalniach ścieków. Ponadto dzięki przeprowadzonej inwestycji osiągnięto parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ograniczono uciążliwości zapachowe związane ze ściekiem surowym, osadem ściekowym czy skratkami. Kwestia ograniczenia tych uciążliwości była jednym z priorytetów zakończonej modernizacji, w ramach której poddano hermetyzacji wszystkie uciążliwe zapachowo obiekty, a zanieczyszczone powietrze odprowadzane jest obecnie do pięciu biofiltrów (dwóch na części mechanicznej i trzech na części biologicznej) w celu oczyszczenia.

Historia "Klimzowiec"

Historia Historia

do góry