UE Fundusz Spójności

Projekt

flaga UE

 

„Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych
i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.”

 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” nr 2003/PL/16/P/PE/044

Na podstawie Memorandum Finansowego nr 2003/PL/16/P/PE/044 z dnia 19 grudnia 2003 r. zawartego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Komisją Europejską, Samorządowy Chorzowsko – Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji stał się Beneficjentem Końcowym bezzwrotnych środków pomocowych Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej – ISPA (od 1 maja 2004 r. w ramach Funduszu Spójności) z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”.

Po otrzymaniu w maju 2004 r. przedmiotowego Memorandum, Zarząd Związku podjął na szczeblu krajowym działania niezbędne do otrzymania przyznanych środków, zgodnie z obowiązującymi wówczas procedurami w zakresie wdrażania funduszu ISPA w Polsce. W dniu 28 lipca 2004 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr 11/2004 o przyjęciu środków z Funduszu ISPA, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 267 980 EUR oraz upoważnieniu Zarządu do zawarcia z NFOŚiGW Porozumienia o realizacji, dokumentu niezbędnego dla dalszej realizacji w/w Projektu. Jednocześnie Związek przyjął na siebie zobowiązanie pokrycia wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji Porozumienia. Źródłem pokrycia tych zobowiązań miały być środki gmin Chorzów i Świętochłowice – członków Związku oraz Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej ChŚPWiK Sp. z o.o.) – Spółki ze 100 % udziałem Związku. Porozumienie zostało zawarte w dniu 3 listopada 2004 r.

Studium Wykonalności – podstawowy dokument przesłany do Komisji Europejskiej wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym, zostało opracowane przy założeniu, iż realizacja Projektu, ze względów organizacyjnych, technicznych oraz ekonomiczno – finansowych, zostanie delegowana na Spółkę.

Komisja Europejska w zapisach Memorandum dopuściła możliwość delegowania realizacji Projektu na Spółkę, jednak po spełnieniu szeregu wymogów formalnych i przeprowadzeniu kompletnej procedury delegowania realizacji projektu ISPA (Funduszu Spójności) przez Beneficjenta na inny podmiot. Jednym z zasadniczych kryteriów była konieczność posiadania 100 % udziałów podmiotu, na który zamierzano dokonać delegowania praw i obowiązków Beneficjenta. Konieczne było również opracowanie struktury przepływów finansowych w ramach Projektu z odrębnymi rachunkami bankowymi przeznaczonymi wyłącznie do obsługi bankowej Projektu i jej zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów pełniące funkcję Instytucji Płatniczej.

Wnioskowany sposób delegowania praw i obowiązków Beneficjenta na ChŚPWiK Sp. z o.o. uzyskał w dniu 13 kwietnia 2005 r. akceptację Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (SUZ) w Ministerstwie Środowiska. W dniu 28 kwietnia 2005 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr 6/2005 w sprawie delegowania realizacji Projektu na ChŚPWiK Sp. z o.o. Stosowna umowa o przekazanie realizacji Projektu została zawarta w dniu 5 maja 2005 r. Na jej podstawie Spółka uzyskała status Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację Projektu (POZR). Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy Spółka jest m.in. upoważniona do wykorzystania środków własnych Beneficjenta Końcowego, przeznaczonych na realizację Projektu.

W dniu 6 października 2005 r. otrzymano informację o zatwierdzeniu struktury rachunków bankowych otwartych przez Spółkę dla obsługi Projektu.

Od momentu podpisania umowy delegowania Spółka przejęła kompleksową realizację Projektu, a w jej strukturach została powołana odrębna komórka – Jednostka Realizująca Projekt (JRP, z ang. PIU – Project Implementation Unit), której podstawowym zadaniem jest realizacja Projektu.

Realizacja Projektu została zakończona w dniu 31 marca 2011 r.

POZR opracował Raport Końcowy, który po uzgodnieniu z NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przekazany został w dniu 3 listopada 2011 r. do Komisji Europejskiej.

Ponadto w dniu 26 marca 2012 r. do Komisji Europejskiej przekazano Deklarację Zamknięcia oraz Raport Zamknięcia Projektu potwierdzające, iż poniesione wydatki i prace wykonane zostały zgodnie z przepisami i warunkami Decyzji w sprawie Projektu i jego celami, a złożony wniosek o płatność końcową oraz Raport Końcowy rzetelnie je opisują we wszystkich aspektach. Dokumenty te podpisał i przekazał do Komisji Europejskiej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej .

W związku z powyższym Komisja Europejska otrzymała już wszystkie niezbędne dokumenty warunkujące uruchomienie płatności końcowej w wysokości 10 % przyznanego dofinansowania z FS, tj. 2 267 980 EUR. Przewiduje się, iż powinno to nastąpić najpóźniej w 2014 roku.

Beneficjent Końcowy:
Samorządowy Chorzowsko - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji

  •  Marek DUDEK - Przewodniczący Zarządu, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu [ang. Measure Authorising Officer - MAO]

Podmiot Odpowiedzialny za Realizację (POZR):
Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  •  Bartłomiej JAROCHA - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju,  Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu [ang. Vice MAO]

Jednostka Realizująca Projekt (JRP):

  • Agnieszka SAWOSZCZUK, Kierownik JRP

Zasadniczym celem Projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Chorzowie i Świętochłowicach, jak również poprawa stanu środowiska i warunków bytowych mieszkańców. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do spełnienia wymagań polskich i europejskich norm oraz wymagań obowiązujących w sektorze wodociągów i kanalizacji.

Struktura finansowania według Memorandum Finansowego:

  • Całkowita wartość projektu (wk + wnk) 32 950 000 EURO
  • Dofinansowanie z Funduszu ISPA/ Spójności 22 267 980 EURO
  • Udział procentowy dotacji Funduszu ISPA/ Spójności 70%

Faktyczna struktura finansowania po zakończeniu Projektu:

  • Całkowita wartość projektu (wk + wnk) 56,6 mln EURO
  • Dofinansowanie z Funduszu Spójności 22,3 mln EURO
  • Udział procentowy dotacji Funduszu Spójności 39,4%

Termin realizacji Projektu - 31 marca 2011 r.

top_baner
do góry