UE Fundusz Spójności

Regulamin usługi

­Regulamin usługi informacyjnej SMS

 

Postanowienia ogólne

 § 1

1. Niniejszy Regulamin usługi informacyjnej SMS (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki uruchomienia, korzystania i rezygnacji z usługi oferowanej przez Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej: Spółką).

2. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://www.chspwik.pl/obsluga-klienta-wodociagi/usluga-sms w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie i wydrukowanie.

 § 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Spółka - Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197406, NIP 627-24-73-827, Regon 278169870, o kapitale zakładowym w kwocie 67.652.000,00 zł w całości wpłaconym.

urządzenie - urządzenie umożliwiające odbiór wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej (telefon, tablet, komputer, itp.)

SMS - krótka wiadomość tekstowa (max 160 znaków, bez znaków polskich) wysyłana do użytkownika.

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu

 § 3

Rodzaje i zakres usługi informacyjnej SMS Usługa informacyjna SMS polega na:

  • przesyłaniu przez Spółkę z wyprzedzeniem na wskazany przez użytkownika nr telefonu informacji o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody
  • przesyłaniu niezwłocznie po wykryciu przez Spółkę we własnym zakresie na wskazany przez użytkownika nr telefonu informacji o nieplanowanych przerwach i zakłóceniach w dostawie

 § 4

Sposoby aktywowania i dezaktywacji usługi informacyjnej SMS.

 Aktywacja:

1. Należy przesłać na numer 661005115 wiadomość tekstową według następującego wzoru:

PREFIX MIASTA (CH, SW) NAZWA ULICY odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI - przykładowo: CHFarna 30, SWGornicza 54.

2. Nazwę ulicy, która składa się z wielu wyrazów należy zapisać bez stosowania odstępów- przykładowo:

CHPiotra 12a, SWArmiiKrajowej 20.

3. Nazwy ulic wpisujemy bez polskich znaków oraz dodatkowych określeń typu: gen., ks., bp., , itp. Jedynie Użytkownicy zamieszkujący przy placach powinni nazwę Placu zapisać według poniższego wzoru:

PREFIX MIASTA (CH, SW) plNAZWA PLACU odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI, przykładowo CHplDworcowy 1, SWplZawadzkiego 1.

4. Słownik ulic  dostępny  jest  na  stronie  internetowej Spółki https://www.chspwik.pl/obsluga-klienta-wodociagi/usluga-sms w zakładce SMS, słownik ulic.

5. Wielkość liter nie ma znaczenia.

6. Każdy adres należy zarejestrować odrębnie w systemie.

Dezaktywacja:

7. W przypadku chęci rezygnacji z usługi informacyjnej SMS należy wysłać na numer 661005115 informację o treści stopsms odstęp (spacja) PREFIX MIASTA (CH, SW) NAZWA ULICY odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI lub stopsms odstęp (spacja) PREFIX MIASTA (CH, SW) plNAZWA PLACU odstęp (spacja) NR NIERUCHOMOŚCI.

8. Po zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu z systemu użytkownik otrzymuje potwierdzenie w formie zwrotnej informacji SMS.

 § 5

Reklamacje

1. Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących usługi informacyjnej SMS możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@chspwik.pl, pod numerem telefonu +48 32 34 622 oraz korespondencyjnie na adres Spółki.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Każda reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonującego serwisu.

 § 6

 Zakres zobowiązań i odpowiedzialności

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS w przypadku:
a) nieprawidłowego podania danych niezbędnych do aktywacji,
b) gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci,
c) gdy użytkownik nie będzie miał włączonego urządzenia,
d) przerwy w świadczeniu usług ze strony operatorów.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz za działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacyjnych.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystnie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania urządzenia i szkody tym spowodowane.

4. Spółka nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu SMS związane z chwilowym obciążeniem systemu lub innymi przyczynami niezależnymi od Spółki.

5. Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach usługi informacyjnej SMS.

6. Spółka informuje, że SMS’y do użytkowników wysyłać będzie w godzinach od 6.00 do 22.00.

7. Spółka może w każdej chwili, bez podania przyczyny dodawać nowe informacje dla użytkownika.

8. Spółka może w każdej chwili, bez podania przyczyny zaprzestać świadczenia usługi informacyjnej SMS, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Spółki i/lub poprzez wysłanie informacji SMS na zarejestrowany w systemie nr telefonu użytkownika.

9. Spółka zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i ochronę danych.

 § 7

 Odpłatność za korzystanie z usługi informacyjnej SMS

 1. Aktywacja usługi  następuje  z  chwilą  wysłania  SMS  na  numer  661005115 (opłata  zgodnie   z cennikiem danego operatora), co jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Dezaktywacja usługi następuje z  chwilą  wysłania  SMS  na numer 661005115  (opłata  zgodnie z cennikiem danego operatora).

3. Spółka nie pobiera opłat za korzystanie z usługi informacyjnej SMS. Korzystanie z usługi informacyjnej SMS jest nieodpłatne, za wyjątkiem § 7 pkt. 1 i 2.

4. Spółka zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie do 7 dni po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie.

5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi SMS w każdym czasie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu.

  § 8

 Postanowienia końcowe

1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Informacja o wprowadzeniu zmian do Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki https://www.chspwik.pl/obsluga-klienta-wodociagi/usluga-sms i/lub wysłana poprzez SMS na zarejestrowany w systemie numer telefonu użytkownika.  Zmiany  wchodzą w życie z chwilą udostępnienia użytkownikowi Regulaminu na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z usługi informacyjnej SMS po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem przez użytkownika zgody na wprowadzone zmiany.

§ 9

Klauzula informacyjna dla odbiorców usługi informacyjnej SMS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Spółka informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Składowej 1, zwana dalej Spółką;

2. Dane Inspektora Ochrony Danych umieszczone są na stronie internetowej Spółki https://www.chspwik.pl/;

3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu świadczenia usługi informacyjnej SMS na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO;

4. Dane osobowe podane przez użytkownika nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5. Dane osobowe podane przez użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z usługi informacyjnej SMS, tj. do dezaktywacji usługi w sposób określony w §7 ust. 2 Regulaminu lub zaprzestania świadczenia usługi informacyjnej SMS przez Spółkę;

7. Użytkownik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania przez Użytkownika, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne;

10. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-11-25 Regulamin usługi informacyjnej SMS
ilość pobrań: 246
Regulamin usługi informacyjnej SMS 554.51KB zobacz
top_baner
do góry