UE Fundusz Spójności
Strona główna/Inwestycje/Inwestycje unijne/Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020/Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji (..)

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice

Finansowanie projektu - logo

Projekt "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice'

nr POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach 3 naboru w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności w zakresie działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

Opis projektu

W dniu 28.02.2017 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn.:  „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” w ramach 3 naboru w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności w zakresie działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM (konkurs nr POIiŚ.2.3/3/2016).

Projekt składa się z 6 kontraktów na roboty budowlane:

 • Kontrakt nr 1: Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków "Klimzowiec"
 • Kontrakt nr 2: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie - I etap
 • Kontrakt nr 3: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie - II etap
 • Kontrakt nr 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac Piastowski i Siemianowickiej
 • Kontrakt nr 5: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie
 • Kontrakt nr 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach

Ponadto w zakres Projektu wchodzą jeszcze dwa kontrakty o charakterze nietechnicznym:

 • Kontrakt nr 7: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu
 • Kontrakt nr 8: Działania promocyjne dla Projektu

Cele projektu:

Celem Projektu jest szeroko rozumiana przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej. Zadania przyjęte do realizacji usprawnią funkcjonowanie w każdym z aspektów związanych z gospodarką wodną, ściekową i osadową. Realizacja Projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

Strategiczne cele przedmiotowego Projektu:

 • poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie aglomeracji,
 • zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice w wyniku realizacji Projektu o 0,36% do 99,06%,
 • zwiększenie stopnia zwodociągowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice w wyniku realizacji Projektu,
 • zapewnienie odbioru ścieków od 528 nowych klientów systemu,
 • zwiększenie przepustowości sieci biogazu co umożliwi większą produkcję ciepła z biogazu i w konsekwencji zwiększenie produkcji energii elektrycznej.

Aglomeracja Chorzów-Świętochłowice charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania i skanalizowania. W tym zakresie nie występują już zasadnicze niedobory, a dalsze inwestycje wodno-kanalizacyjne służą głównie zaspokojeniu potrzeb nowych klientów systemu (np. w wyniku budowy nowych budynków mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych) lub też są związane z lokalnym uporządkowaniem gospodarki ściekowej negatywnie oddziaływującej na okoliczne środowisko. Dodatkowo niektóre odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykazują zużycie techniczne, co przyczynia się do występowania okresowych awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonanie zaplanowanych inwestycji liniowych zwiększy ogólny stopień skanalizowania i zwodociągowania aglomeracji. Również działania przewidziane dla oczyszczalni przyczynią się do zoptymalizowania procesów technologicznych na oczyszczalni, w tym w jej części osadowej i biogazowej, co przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni „Klimzowiec”.

top_baner
do góry