UE Fundusz Spójności

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice

Finansowanie projektu - logo

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice"

nr POIiS.02.03.00-00-00xx/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach "
oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu"

Opis projektu

W dniu 29.07.2016r. do NFOŚiGW złożono wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn.  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”.

Projekt składa się z 9 kontraktów na roboty:

 1. Budowa suszarni niskotemperaturowej na Oczyszczalni ścieków „Klimzowiec”,
 2. Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej OŚ "Klimzowiec",
 3. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie - I etap,
 4. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie - II etap,
 5. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic Plac Piastowski i Siemianowickiej,
 6. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na Starym Osiedlu w Chorzowie Batorym,
 7. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie,
 8. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach,
 9. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Chorzowa i Świętochłowic.

Ponadto w zakres Projektu wchodzą jeszcze dwa kontrakty o charakterze nietechnicznym:

 • Kontrakt nr 10: Inżynier Projektu, pomoc techniczna
 • Kontrakt nr 11: Działania informacyjno-promocyjne

CELE PROJEKTU:

Strategiczne cele przedmiotowego projektu:

 • poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie aglomeracji,
 • zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice,
 • zapewnienie odbioru ścieków od 528 nowych klientów systemu,
 • zwiększenie przepustowości sieci biogazu, co umożliwi większą produkcję ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazu) na potrzeby suszarni osadów,
 • zmniejszenie ilości osadów komunalnych.

Planowane efekty:

W wyniku zrealizowania powyższych celów osiągnięte zostaną wskaźniki opisane poniżej:

 • Liczba nowych użytkowników, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji Projektu - 528 RLM,
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 1,73 km,
 • Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 7,11 km,
 • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 0,44 km,
 • Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 12,43 km,
 • Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.,
 • Liczba instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych – 1 szt.
top_baner
do góry