UE Fundusz Spójności

Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice

Finansowanie projektu - logo

Projekt  "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w aglomeracji Chorzów - Świętochłowice"

nr POIiS.02.03.00-00-0095/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach "
oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu"

Opis projektu:

Umowa o dofinansowanie ze środków europejskich dla Projektu nr POIiS.02.03.00-00-0095/16 pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Aglomeracji Chorzów- Świętochłowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach została podpisana w dniu 13 września 2016r.

Projekt składa się z 7 kontraktów na roboty:

Kontrakt nr 1: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Wschodniej i Świerkowej, Etap 1,

Kontrakt nr 2: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Wschodniej i Świerkowej, Etap 2,

Kontrakt nr 3: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Śląskiego (od ulicy Wschodniej do pompowni ścieków w Alei Harcerskiej),

Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wschodniej II,

Kontrakt nr 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Lawendowej i Świerkowej II, Etap 1,

Kontrakt nr 6: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Lawendowej i Świerkowej II, Etap 2,

Kontrakt nr 7: Zwiększenie efektywności działania instalacji biogazowej oczyszczalni ścieków Klimzowiec poprzez zabudowę instalacji ogrzewania w zbiorniku ciał pływających i maceratora przed pompą cyrkulacji osadu PO1/81,

Ponadto w zakres Projektu wchodzą jeszcze trzy kontrakty o charakterze nietechnicznym:

Kontrakt nr 8: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu,

Kontrakt nr 9: Działania promocyjne dla Projektu,

Kontrakt nr 10: Pomoc techniczna (asysta).

Projekt zakończy się do dnia 31.12.2017 roku.

Cele projektu:

Można wyróżnić następujące ważniejsze cele Projektu:

  • zwiększenie stopnia zwodociągowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice,
  • zwiększenie stopnia skanalizowania (w rozumieniu dopływu ścieków kanalizacją) Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice,
  • zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków dla 225 nowych klientów systemu,
  • zwiększenie produkcji biogazu w okresie zimowym na oczyszczalni ścieków Klimzowiec, co da roczną dodatkową ilość energii cieplnej na poziomie 39 MW.

 

Planowane efekty

W wyniku zrealizowania powyższych celów osiągnięte zostaną wskaźniki opisane poniżej:

  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji Projektu - 225 RLM,
  • Liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej, którzy podłączą się do sieci w wyniku realizacji Projektu - 225 Mk,
  • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 3,31 km,
  • Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.,
  • Długość sieci wodociągowej - 1,24 km.

 

Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich:

Szacunkowy koszt całkowity Projektu wynosi 8 620 814,28 zł, z czego 3 589 878,74 zł dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy.

do góry