UE Fundusz Spójności
Strona główna/Inwestycje/Inwestycje/Inwestycje Świętochłowice

Inwestycje Świętochłowice

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie stawu "Kalina"

Podstawowym celem realizowanych zamierzeń inwestycyjnych jest wskazanie kierunków prac mających na celu likwidację dopływu do stawu Kalina wód opadowych mających kontakt ze ściekami sanitarnymi, a tym samym umożliwieniu realizacji zagospodarowania stawu dla celów rekreacyjnych. Powyższe zamierzenie realizowane jest poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą w ramach podziału na trzy obszary:

  • obszar I (północny) - obejmujący teren od stawu Kalina ograniczony ul. Hajduki, Plebiscytową oraz Wojska Polskiego;
  • obszar II (południowo - wschodni) - obejmujący teren na wschód od ulicy Granicznej;
  • obszar III ( południowo - zachodni) - obejmujący teren od ulicy Wiśniowej (dawniej Komandra) do ul. Gagarina.

 
Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jako Inwestor zadania inwestycyjnego od 2018 roku zrealizowało następujący zakres rzeczowy robót:

  • W ramach obszaru I - dokonano budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiśniowej w Świętochłowicach o długości ok. 276,10 m;
  • W ramach obszaru II - wykonano kolektor kanalizacyjny w kierunku stawu „Kalina” o łącznej długości 296,86 m;
  • W ramach obszaru III - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 524 m.

Łączna ilość wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2 096,96 m.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo planuje dalszą przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującym Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ChŚPWiK Sp. z o.o.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej w Świętochłowicach

W ramach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo inwestycji wykonano nową sieć wodociągową w ulicy Śląskiej w Świętochłowicach na odcinku od budynku 29 do 91 na odcinku ok. 500m.

1          2

3

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej i Uroczysko w Świętochłowicach.

Rozbudowa sieci przyczyni się w rozwoju terenów przemysłowych, a Przedsiębiorstwo pozyska nowych klientów. Sumarycznie w ramach zadania wybudowano ok. 1700 mb sieci wodociągowej.

1        2

Modernizacja poprzez wymianę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania pn.: „Przebudowa torowiska w ul. Katowickiej w Świętochłowicach od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej”

W związku z planowaną wspólnie przez Tramwaje Śląskie S.A. i Miasto Świętochłowice modernizacją układu drogowo-torowego w ul. Katowickiej, nasza Spółka przystąpiła do modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przebiegających w tym rejonie. Prace zarówno na sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej zostały przeprowadzone bezwykopowo. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami została wymieniona metodą przewiertu sterowanego  na nowe rurociągi z materiału PE100 SDR11 RC. Natomiast w ramach przebudowy sieci kanalizacyjnej zastosowano metodę renowacji kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV. Wybrane metody przeprowadzenia robót oraz wykorzystanie pory nocnej na wykonywanie przełączeń sieci wodociągowej pozwoliły na minimalizację uciążliwości dla mieszkańców jednej z głównych ulic miasta Świętochłowice. Dodatkowo inwestycja pozwoliła na zwolnienie frontu robót dla planowanych robót drogowych i torowych. Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej wynosiła 262,5 m., a sieci wodociągowej 614,5 m.

1    2

3

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach

Niezależnie od problemów, na jakie natrafiło Miasto Świętochłowice w trakcie realizacji rewitalizacji stawu Kalina, uporządkowanie tego zanieczyszczonego zbiornika pozostaje w dalszym ciągu jednym z priorytetów Gminy. Zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej dla Obszarów I i II o łącznej długości ponad 8 000 m. Z uwagi na spory zakres rzeczowy całość inwestycji została podzielona etapy. W ramach zadań zrealizowanych w latach 2019-2022 udało się przebudować sieć kanalizacją przebiegającą w ul. Wiśniowej, Wiśniowej-bocznej, Krzyżyńskich, Wyszyńskiego, Nowej, Nowej-bocznej, Grunwaldzkiej oraz terenach przyległych.

2   3

1

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach

W związku z realizacją przez Miasto Świętochłowice i Tramwaje Śląskie S.A. przebudowy infrastruktury drogowo-torowej w ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach, Spółka realizuje w kilku etapach przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej. Realizacja została podzielona na kilka zadań, gdyż część kanalizacji została poddana renowacji rękawem uszczelniającym z włókna szklanego impregnowanym żywicami utwardzanym promieniami UV, a część metodą wykopową przy użyciu rur kanalizacyjnych PE i PVC-U. Inwestycja pozwoli na wymianę oraz odnowę wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej betonowej, która przynosiła problemy eksploatacyjne.

 1        2

3        4

 

top_baner
do góry