UE Fundusz Spójności

Inwestycje Chorzów

Zarurowanie otwartego rowu "Johanka" w rejonie ul. Armii Krajowej 106 w Chorzowie - ul. Grządziela w Katowicach

Celem inwestycji była odcinkowa hermetyzacja rowu otwartego poprzez jego zarurowanie, co w efekcie spowodowało eliminację uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie.

Hermetyzacja została wykonana poprzez budowę odcinka kolektora ogólnospławnego z rur PEHD o średnicy DN1200 mm oraz wykonanie szczelnych komór w technologii żelbetowej.

1                2

 3                4

5               6

Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 

W związku z problemami eksploatacyjnymi istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ww. rejonie. Przedsiębiorstwo po dokonaniu analizy, pomiarów wysokościowych terenu przyległego oraz opracowaniu dokumentacji projektowej wykonało sieci kanalizacyjną, pozwalających na grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych oraz kompleksowo uporządkowało gospodarkę ściekową w przedmiotowym rejonie. W ramach zadania wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 200 m.

1         2

Przebudowa obiektu hydroforowni przy ul. Morcinka

Z uwagi na zły stan techniczny części nadziemnej istniejącego budynku hydroforowni wymagana była budowa nowego obiektu pompowni wody w celu zapewnienia mieszkańcom wysokościowych budynków wielorodzinnych dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem.

W ramach zadania inwestycyjnego zabudowano nowy obiekt pompowni kontenerowej wraz z nową częścią technologiczną, przebudowano istniejącą sieć wodociągową oraz wykonano nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej z obiektu. Obiekt pompowni został wyposażony w układ 3 nowoczesnych hydroforów umożliwiających pracę bezobsługową obiektu oraz monitoring za pomocą posiadanego przez ChŚPWiK Sp. z o.o. systemu monitoringu.

1      2

 

3

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy 3 Maja w Chorzowie

W ramach kompleksowej przebudowy ul. 3 Maja w Chorzowie od grudnia 2018 r. do czerwca 2022 r. Przedsiębiorstwo zrealizowało inwestycję polegającą na przebudowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na całej długości ul. 3 Maja oraz renowację kolektora kanalizacyjnego biegnącego w ul. 3 Maja będącego jednym z głównych kolektorów miasta, odprowadzającego ścieki z rejonu ulic 3 Maja, Metalowców, Miechowickiej, Krakusa, Floriańskiej, Styczyńskiego.

W ramach zadania wykonano:

- renowację głównego kolektora kanalizacyjnego 1050x750 na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Żołnierzy Września pochodzącej z początku XXw. skorodowanej ale będącej w bardzo dobrym stanie technicznym, sumarycznie ok. 1,1 km kolektora kanalizacyjnego. Wewnętrzna powłoka z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV pozwoli na wieloletnia bezawaryjną eksploatację kolektora.

- wymianę sieci i przyłączy kanalizacyjnych odprowadzającej ścieki sanitarne i wody deszczowe z budynków zlokalizowanych przy ul. 3 Maja oraz umożliwiającej odwodnienie jezdni i torowiska tramwajowego

Rezygnacja z wymiany kolektora kanalizacyjnego i wykonanie renowacji pozwoliło na uniknięcie czasochłonnych ze względu na dużą głębokość i średnice kolektora robót budowlanych i zminimalizowało wpływ na przebudowę infrastruktury torowo-drogowej

W ramach inwestycji wymieniono również sieć wodociągową wraz z przyłączami na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do ul. Składowej.

1        2

3

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Powstańców w Chorzowie

Ze względu na planowaną kompleksowa przebudowę ul. Powstańców w Chorzowie, dla zachowania odpowiedniej jakości usług, Przedsiębiorstwo wykonało przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Prace rozpoczęto jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy jezdni i torowiska tramwajowego.

W okresie od marca do września 2019 r. wykonana została wymiana sieci wodociągowej na odcinku od Rynku do ul. Bolesława Chrobrego do obu stronach ulicy. Prace prowadzone były bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego.

W latach 2019-2020 wykonano renowacje głównego kolektora kanalizacyjnego w ul. Powstańców.

Równolegle z przebudową nawierzchni i torowiska tramwajowego dokonano wymiany przyłączy kanalizacyjnych będących w złym stanie technicznym.

1        2

3           4

 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Inwalidzkiej i Wieniawskiego w Chorzowie.

Nowa sieć zapewni bezawaryjne dostaw wody na cele socjalno-bytowe, technologiczne i p.poż. obiektów usługowo-handlowych i produkcyjnych. Sumarycznie w ramach zadania wybudowano ok. 1550 mb sieci wodociągowej.

1          2

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Hajduckiej w Chorzowie

W związku z realizacją przez Tramwaje Śląskie S.A. i Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zadania związanego z przebudową linii tramwajowej i wymianą nawierzchni drogowej, nasza Spółka równolegle przeprowadziła prace związane z renowacją istniejącego kolektora ogólnospławnego wykonanego z cegły na początku XX w. o wymiarach 1400x900 mm (jajowy), 1200x800 mm (jajowy), 500 mm i 400 mm. Ze względu na trudność w dostępie do kanalizacji (miejscami głębokość kanału sięgała 6 m.), renowacja była przeprowadzana bezwykopowo za pomocą rękawa nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego promieniami UV. Dodatkowo Wykonawca przeprowadził renowację istniejących studni przy pomocy chemii budowlanej wraz z wymianą zwieńczeń studni i włazów. Ten sposób przeprowadzania prac pozwolił na oszczędność czasu związanego z głębokimi wykopami w samym centrum miasta Chorzów oraz nie narażał pracowników firmy wykonawczej na ryzyko związane z pracą w tak niebezpiecznych warunkach. Całkowita długość kanalizacji poddanej renowacji wynosi 807,7 m.

1    3

2

 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gałeczki na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Krętej w Chorzowie

W związku z licznymi awariami, które wiązały się z przerwami w dostawie wody do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej wysokiej oraz zakładów pracy, została zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie stalowej sieci wodociągowej na nową z materiału PE100 SDR11 w zakresie średnic Dz315-Dz40 o łącznej długości 1567 m. Nowa sieć wodociągowa zapewnia bezawaryjną i nieprzerwaną dostawę wody bezpośrednio od magistrali wodociągowej należącej do GPW S.A. do kilku tysięcy Odbiorców na terenie dzielnicy Klimzowiec. Prace były przeprowadzone w głównej mierze metodą bezwykopową, która nie powoduje uciążliwych objazdów dla samochodów oraz pozwala na uniknięcie zniszczenia istniejącego zagospodarowania terenu.

1       2

3

 

 

top_baner
do góry