UE Fundusz Spójności

Certyfikat Akredytacji

certyfikat akredytacji - skan - plik niedostępny dla niewidzącychW celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do wykonywania badań w laboratorium został wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, a następnie laboratorium zostało poddane procesowi akredytacji przez niezależną jednostkę - Polskie Centrum Akredytacji.

Z dniem 22.04.2010 roku laboratorium otrzymało status laboratorium akredytowanego (nr certyfikatu AB 1173).

Akredytacją zostało objętych 30 parametrów, w tym badania: mikrobiologiczne, fizykochemiczne jak i pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków.
W styczniu 2018 roku w laboratorium odbył się audit recertyfikujący, którego efektem było uzyskanie certyfikatu przedłużającego akredytację na kolejne 4 lata. Ponadto Laboratorium sukcesywnie poszerza zakres oferowanych usług o kolejne badania. Aktualny zakres akredytacji (wydany 07 kwietnia 2020 roku) obejmuje 84 parametry. Akredytacja oznacza oficjalne potwierdzenie, że uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji. 

do góry