UE Fundusz Spójności

Wpłaty

Zapłaty faktur dokonać można:

  • w kasie przedsiębiorstwa w Chorzowie przy ul. Składowej 1
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze (indywidualny dla każdego klienta)

Godziny otwarcia kasy

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 14:30
środa 7:30 - 16:30
piątek 7:30 - 12:30

UWAGA: W dniu 30 grudnia 2022r. kasa czynna będzie od godziny 7:30 do 11:30

Warto pamiętać:

  • Odbiorca usług dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczania odsetek za zwłokę.
  • W razie nie uiszczenia przez odbiorcę usług opłaty za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Ponowne podłączenie do sieci nastąpi po uregulowaniu wszystkich należności.
  • W przypadku, gdy pozyskanie należności jest bezskuteczne sprawa zostaje skierowana do sądu.
  • Reklamacja nie zwalnia kontrahenta od terminowej zapłaty faktury.

Krajowy Rejestr Długów

W maju 2012 r. CHŚPWiK nawiązało współpracę
z Krajowym Rejestrem Długów

do góry