Kompetencje organów

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
1. 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych za rok ubiegły oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie swoich obowiązków,
2. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej i strategii Spółki,
3. podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat,
4. zmiana umowy Spółki,
5. połączenie lub rozwiązanie Spółki,
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7. zbycie, wydzierżawienie, oddanie w zarząd przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8. umorzenie udziałów,
9. podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
10. powołanie i odwołanie, zawieszenie w czynnościach członków Rady Nadzorczej, określanie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach oraz uchwalanie Regulaminów działania Rady Nadzorczej,
11. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
12. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13. zatwierdzanie planów strategicznych i rocznych planów techniczno-ekonomicznych Spółki,
14. tworzenie funduszy celowych Spółki,
15. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
16. inne sprawy wymagające dla swej ważności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymienione w niniejszej umowie Spółki lub Kodeksie Spółek handlowych,
17. uchwalanie regulaminów określających zasady kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, a w szczególności:
1. badania sprawozdań finansowych Spółki,
2. badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w pkt 1 i 2, a także przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
4. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
6. określenie zakresu obowiązków członków Zarządu,
7. ustalanie treści umów o świadczeniu usług zarządzania oraz wykonywanie innych czynności wynikających z postanowień tych umów zawartych z członkami Zarządu,
8. zatwierdzanie na wniosek zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
9. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
10. przyjmowanie sprawozdań z przeprowadzonych przez Spółkę postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
11. opiniowanie planów strategicznych.

Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki i reprezentować ją oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.Opublikował: Daria Lorek
Publikacja dnia: 02.08.2019
Podpisał: Daria Lorek
Dokument z dnia: 08.03.2010
Dokument oglądany razy: 5 615