Przedmiot działalności

W szczególności do zakresu działania Spółki należy:

1. PKD- 36.00.Z- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. PKD- 37.00.Z- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. PKD- 38.21.Z- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
4. PKD- 35.14.Z- handel energią elektryczną,
5. PKD- 35.21.Z- wytwarzanie paliw gazowych,
6. PKD- 35.30.Z- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
7. PKD- 42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
8. PKD- 43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę,
9. PKD- 43.22.Z-wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
10. PKD- 43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
11. PKD- 49.41.Z- transport drogowy towarów,
12. PKD- 49.50.B- transport rurociągowy pozostałych towarów,
13. PKD- 68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
14. PKD- 71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
15. PKD- 71.20.B- pozostałe badania i analizy techniczne,
16.
PKD- 96.01.Z- pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
17. PKD- 35.11.Z- wytwarzanie energii elektrycznej,
18. PKD-72.19.Z-badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  przyrodniczych i technicznych,
19. PKD-74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
20. PKD-85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
21. PKD-85.60.Z- działalność wspomagająca edukację.
22. PKD-77.3- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych.

 

 

 

 Opublikował: Daria Lorek
Publikacja dnia: 18.05.2015
Podpisał: Daria Lorek
Dokument z dnia: 08.03.2010
Dokument oglądany razy: 6 805