OIhQtO25xl4UsNTxv2U8Hz03mYK1zXasJeBuzlaAT1A

DXzwSFg6gMyqITS1P0ZY0VpKNYfyXKhAsA123HmMG_U

Eimy8ErQg4_NZW360py3pyM3MDbgckOv3YKcClKoYds

E0fqQY7sy_kOpk9wgbQpawLTbhVHgu3AMaMxNw9gKds

bPnnJ6Ub35Mf6AY2G-3sLKHt7WVOYqHMg_yvtg-WY-s

ISO 14001

ISO na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” była ogromnym krokiem w kierunku nowoczesnej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji „Chorzów - Świętochłowice”. Następnym było poddanie certyfikacji „Systemu zarządzania środowiskiem” wg normy EN ISO 14001:2004, wdrożonego na Oczyszczalni w celu skutecznego zarządzania tym nowoczesnym obiektem.

System zarządzania środowiskiem szczegółowo określa wpływ obiektu na środowisko. Zachodzące na oczyszczalni procesy podzielono na procesy: zarządzania, główne oraz pomocnicze, za które odpowiedzialne zostały wyznaczone do tego celu osoby (tzw. właściciele procesu), których głównym zadaniem jest zapewnienie jakości danego procesu. Osoby te posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowego prowadzenia zadań określonych w danym procesie. Praca oczyszczalni przebiega zgodnie z harmonogramem, a każda z czynności zapisana jest w odpowiedniej procedurze lub instrukcji, podlegającej późniejszemu sprawdzeniu w ramach auditów wewnętrznych i zewnętrznych. Wprowadzone zostały procedury postępowania na wypadek działań w sytuacjach nietypowych tj. dużych napływów ścieków, braku zasilania, napływu substancji ropopochodnych, zatrucia osadu czynnego, co znacznie zwiększyło niezawodność pracy oczyszczalni. 


ISO 14001Oceny stosowania wdrożonego na oczyszczalni systemu dokonała w czerwcu 2012 r. jednostka certyfikująca: TÜV SÜD Sp. z o.o. Poznań. Analizie poddana została dokumentacja systemowa, związana z głównym procesem oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Szczególną uwagę auditorzy zwrócili na procesy wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na bazie biogazu, wprowadzone na oczyszczalni, dzięki zakończonej w 2011 r. kompleksowej modernizacji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności. System oceniono pozytywnie, co pozwoliło finalnie z dniem 21.08.2012 r. przyznać Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” certyfikat ISO 14001 w zakresie „Gospodarka ściekowa i osadowa. Wytwarzanie energii na bazie biogazu.”
System zarządzania środowiskiem tworzy Politykę Środowiskową w Przedsiębiorstwie, w której zadeklarowano pełne zaangażowanie w tworzenie nowoczesnej, lokalnej i regionalnej gospodarki wodno – ściekowej oraz ciągłe doskonalenie w bliskich działalności Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” aspektach środowiskowych. W codziennej pracy zwrócono uwagę na ochronę środowiska naturalnego, ochronę zasobów wód, powietrza, gleby.

Utrzymanie uzyskanego certyfikatu wiąże się z koniecznością corocznego audytu nadzoru ze strony instytucji certyfikującej. Pierwszy tego typu audyt, Oczyszczalnia przeszła z wynikiem pozytywnym w czerwcu 2013 roku.

Certyfikat ISO 14001 to ciągłe doskonalenie, stąd też plany na przyszłość. Nasze działania są kierowane przede wszystkim na zwiększenie produkcji biogazu i związaną z tym produkcję energii elektrycznej. Kolejnym krokiem w przyszłość jest rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów, z jakim boryka się większość oczyszczalni ścieków w Polsce, zmierzającym do zastosowania najbardziej optymalnej z metod, jaką jest termiczna utylizacja osadów.

Stałym działaniem Przedsiębiorstwa jest prowadzenie działań informacyjnych umożliwiających mieszkańcom poznawanie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Aby przybliżyć mieszkańcom zachodzące na oczyszczalni procesy, planowane jest stworzenie ścieżki edukacyjnej. Ponadto co roku, w wybraną sobotę września organizujemy „Dzień otwarty Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec” – jest to wydarzenie podczas, którego osoby z zewnątrz, mieszkańcy, mogą samodzielnie ocenić postęp techniczny, jaki dokonał się na Oczyszczalni.

Polecamy możliwość oprowadzenia po Oczyszczalni, zorganizowanych wycieczek uczniów i studentów.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2016-01-05 13:53
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 2 osoby, dzisiaj odwiedziło nas 880 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 208 415 osób.