Jesteś tutaj:
Rozmiar tekstu A A A

Organy

Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym, do kompetencji którego należy:

 • ustalenie programów realizacji zadań Związku,
 • uchwalenie planu finansowego Związku i ocena jego wykonania,
 • decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz nadawanie tym jednostkom statutów lub regulaminów organizacyjnych,
 • realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku oraz kontrola i nadzór jego działalności,
 • decydowanie w sprawach płacowych członków Zarządu,
 • uchwalanie projektu zmian statutu Związku.

Zarząd Związku jest organem wykonawczym, do kompetencji którego należy:

 • realizacja zadań Związku,
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku,
 • opracowywanie projektów planu finansowego Związku i jego realizowanie,
 • opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek Związku, projektów ich statutów lub regulaminów organizacyjnych, wyznaczanie tym jednostkom zadań do wykonania, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku,
 • decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia Związku,
 • zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Podpisał: Bartłomiej Jarocha Opublikował: Bartłomiej Jarocha
Dokument z dnia: 22.03.2011 Publikacja dnia: 12.04.2011
Dokument oglądany razy: 12 256